Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος από τη γενιά της Αντίστασης Λάζαρος Αρσενίου

Πέθα­νε χτες και κηδεύ­τη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στη Λάρι­σα ο παλαί­μα­χος δημο­σιο­γρά­φος — συγ­γρα­φέ­ας και αγω­νι­στής της Εθνι­κής Αντί­στα­σης Λάζα­ρος Αρσε­νί­ου, ο οποί­ος απε­βί­ω­σε χθες σε ηλι­κία 104 χρονών.

Στον επι­κή­δειο λόγο του ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Συντα­κτών Θεσ­σα­λί­ας — Στε­ρε­άς Ελλά­δας & Εύβοιας, Δημή­τρης Χορ­τα­ριάς μνη­μό­νευ­σε τη ζωή και την πορεία του μακρο­βιό­τε­ρου Θεσ­σα­λού δημο­σιο­γρά­φου, σημειώ­νο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «εάν η απώ­λεια είναι συνάρ­τη­ση της προ­σφο­ράς, τότε το κενό που αφή­νει ο θάνα­τος του Λάζα­ρου Αρσε­νί­ου είναι τεράστιο».

Μετα­ξύ άλλων ο κ. Χορ­τα­ρί­ας τόνι­σε ότι ο Λάζα­ρος Αρσε­νί­ου «ήταν ο άνθρω­πος που κατέ­γρα­ψε με ακρί­βεια αρκε­τά ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα της Θεσ­σα­λί­ας», ενώ ανα­φέρ­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στη νοη­τι­κή δύνα­μη του Λάζα­ρου Αρσε­νί­ου, ο οποί­ος ακό­μη και λίγο και­ρό πριν τον θάνα­το του και παρά την προ­χω­ρη­μέ­νη του ηλι­κία, είχε τη δυνα­τό­τη­τα να γρά­φει να αρθρο­γρα­φεί και να διορ­θώ­νει βιβλία.

Ο Λάζα­ρος Αρσε­νί­ου γεν­νή­θη­κε στην Καλα­μπά­κα το 1915. Με την απο­φοί­τη­σή του από το Γυμνά­σιο Τρι­κά­λων, εργά­στη­κε στον «Ανε­ξάρ­τη­το» Αθη­νών. Με τη απο­στρά­τευ­σή του εργά­στη­κε στον «Πάπυ­ρο». Στον πόλε­μο του 1940–41 έλα­βε μέρος ως έφε­δρος ανθυ­πο­λο­χα­γός στη μάχη της Πίν­δου και τραυ­μα­τί­σθη­κε στην Αλβα­νία με δια­μπε­ρές τραύ­μα στα μαλα­κά του λάρυγ­γα. Μετά από σχε­τι­κή άδεια μετεί­χε στην από­κρου­ση της εαρι­νής επί­θε­σης στο Ύψω­μα Μπού­ρε­σι, συνε­χό­με­νο με το Ύψω­μα 731.

Από τον Μάιο του 1941 μετεί­χε στην ανα­συ­γκρό­τη­ση των μυστι­κών οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ και στη σύστα­ση του ΕΑΜ στη Θεσ­σα­λία. Το 1943 εκλέ­χθη­κε μέλος της Παν­θεσ­σα­λι­κής Επι­τρο­πής του ΕΑΜ στο πρώ­το συνέ­δριό της.

Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στην έκδο­ση της εφη­με­ρί­δας «Αλή­θεια» του ΕΑΜ Λάρι­σας. Με τις διώ­ξεις το 1946 πέρα­σε σε παρα­νο­μία και εξέ­δω­σε σε μυστι­κό τυπο­γρα­φείο περί­που 40 φύλ­λα της σε σχή­μα 17,5 x 25. Την 8η Μαΐ­ου 1948 βγή­κε στο βου­νό και ανέ­λα­βε το τυπο­γρα­φείο «Παρ­τι­ζά­νος» του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού. Με την απο­φυ­λά­κι­ση του εγκα­τα­στά­θη­κε στη Λάρισα.

Εργά­σθη­κε επί­σης στην τοπι­κή εφη­με­ρί­δα «Θεσ­σα­λι­κά Νέα», διευ­θυ­ντής του περιο­δι­κού «Συνε­ται­ρι­στι­κά Νέα» της Ένω­σης Γεωρ­γι­κών Συνε­ται­ρι­σμών Λάρι­σας και υπήρ­ξε τακτι­κός συνερ­γά­της επί 30 χρό­νια (1968–1999) του περιο­δι­κού «Οικο­νο­μι­κός Ταχυ­δρό­μος» Αθη­νών. Στο περιο­δι­κό Αθη­νών «Γυναί­κα» δημο­σιεύ­θη­καν λογο­τε­χνι­κά και λαο­γρα­φι­κά άρθρα, ενώ διε­τέ­λε­σε αντα­πο­κρι­τής αθη­ναϊ­κών εφη­με­ρί­δων και συνερ­γά­της του Πρα­κτο­ρεί­ου «Reuters».

Ο Λάζα­ρος Αρσε­νί­ου ήταν μέλος της Ένω­σης Συντα­κτών Θεσ­σα­λί­ας — Στε­ρε­άς Ελλά­δας — Ευβοί­ας και πριν από δύο χρό­νια τιμή­θη­κε για την προ­σφο­ρά του, ενώ έχει τιμη­θεί με μετάλ­λια και με άλλα βραβεία.

Τιμή­θη­κε με το μετάλ­λιο «Αγω­νι­στή της Εθνι­κής Αντί­στα­σης». Ο τέως Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Κάρο­λος Παπού­λιας του απέ­νει­με το Παρά­ση­μο Χρυ­σός Σταυ­ρός του Τάγ­μα­τος Τιμής ως δημο­σιο­γρά­φο και συγ­γρα­φέα, αλλά και το Βρα­βείο του Ιδρύ­μα­τος Αθα­να­σί­ου Μπό­τση για την «Προ­σφο­ρά του στην πρό­ο­δο της δημο­σιο­γρα­φί­ας και τη συμ­με­το­χή του στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση». Ο δήμος Καλα­µπά­κας του απέ­νει­με πλα­κέ­τα και δίπλω­μα «Τιμής», ενώ ο δήμος Τρικ­καί­ων του απέ­νει­με Χρυ­σό και Αργυ­ρό Μετάλλιο.

Το 2016 η Ένω­ση Συντα­κτών Θεσ­σα­λί­ας Στε­ρε­άς Ελλά­δας και Εύβοιας τον τίμη­σε για τη συνο­λι­κή προ­σφο­ρά του. Με διπλώ­μα­τα τιμή­θη­κε και από άλλες οργανώσεις.

Ο Λάζα­ρος Αρσε­νί­ου ως συγ­γρα­φέ­ας έγρα­ψε τα εξής βιβλία:

(2014) Η γεωρ­γία στη σύγ­χρο­νη Ελλάδα

(2013) Η ασκη­θεί­σα στην Ελλά­δα πολι­τι­κή μετα­πο­λε­μι­κά 1950- 2012

(2010) Η Θεσ­σα­λία στην Τουρκοκρατία

(2009) Η νίκη της Ελλά­δας το 1940–41 στον πόλε­μο με την Ιταλία

(2006) Ο αντι­στα­σια­κός τύπος της Θεσσαλίας

(2005) Τα τσε­λι­γκά­τα Σαρα­κα­τσά­νων και Βλάχων

(2005) Το έπος των Θεσ­σα­λών αγρο­τών και οι εξε­γέρ­σεις τους 1881–1993

(2001) Γένε­ση του εμφυ­λί­ου και συνέ­πειες αυτού

(1999) Η Θεσ­σα­λία στην αντίσταση

(1999) Η Θεσ­σα­λία στην αντίσταση

(1998) Ανα­το­μία του έπους 1940 — 1941

(1982) Η δολο­φο­νία του Κώστα Βιδάλη

Ψηφί­σμα­τα για την απώ­λεια του Λάζα­ρου Αρσε­νί­ου, εξέ­δω­σαν τα Δ.Σ. της Ένω­σης Συντα­κτών Θεσ­σα­λί­ας, Στε­ρε­άς Ελλά­δας και Εύβοιας, καθώς και του Επι­κου­ρι­κού Ταμεί­ου Αρω­γής Συντα­κτών Θεσ­σα­λί­ας, Στε­ρε­άς Ελλά­δας και Εύβοιας.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από το cnn.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο