Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Βασίλης Μουλόπουλος

Έφυ­γε αργά τη νύχτα από τη ζωή σε ηλι­κία 72 ετών, ο δημο­σιο­γρά­φος Βασί­λης Μουλόπουλος.

Ο Βασί­λης Μου­λό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1946. Σπού­δα­σε Οικο­νο­μία στο Πανε­πι­στή­μιο της Ρώμης. Κατά τη διάρ­κεια της Χού­ντας δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε πολι­τι­κά στο αντι­δι­κτα­το­ρι­κό κίνη­μα και εργά­στη­κε ως δημο­σιο­γρά­φος στην εφη­με­ρί­δα της Lotta Conitnua. Επέ­στρε­ψε στην Ελλά­δα το 1981.

Ο Βασί­λης Μου­λό­που­λος είχε διε­τε­λέ­σει βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΣΥΡΙΖΑ από το 2009 – 2012. Υπήρ­ξε πρό­ε­δρος του Δ.Σ. της ΑΥΓΗΣ και πρό­ε­δρος του Δ.Σ. Left Media στο Κόκ­κι­νο. Για πολ­λά χρό­νια ήταν διευ­θυ­ντής σύντα­ξης και αρθρο­γρά­φος στο Βήμα ενώ είχε διε­τε­λέ­σει και πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συντα­κτών (ΠΟΕΣΥ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο