Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου

Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου. Νοση­λευό­ταν στο νοσο­κο­μείο “Άγιος Σάβ­βας” το τελευ­ταίο διά­στη­μα. Είχε συν­δέ­σει το όνο­μά του με την αθλη­τι­κή δημο­σιο­γρα­φία, ενώ έκα­νε πολ­λές ραδιο­φω­νι­κές και τηλε­ο­πτι­κές εκπομπές.

Ο Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου γεν­νή­θη­κε στα Πετρά­λω­να της Αθή­νας στις 26 Μαΐ­ου 1952. Έγι­νε ευρύ­τε­ρα γνω­στός στο κοι­νό μέσω της καθη­με­ρι­νής στή­λης που δια­τη­ρού­σε στον Φίλα­θλο, καθώς και με την αρχι­κά ραδιο­φω­νι­κή, μετέ­πει­τα τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή του Το Καφε­νείο των Φιλάθλων.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο