Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θέμος Αναστασιάδης

Απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 61 ετών ο δημο­σιο­γρά­φος και εκδό­της Θέμος Αναστασιάδης.

Την είδη­ση του θανά­του του δημο­σιο­γρά­φου Θέμου Ανα­στα­σιά­δη δημο­σί­ευ­σε η εφη­με­ρί­δα Πρώ­το Θέμα. «Το ΘΕΜΑ πεν­θεί την απώ­λεια του Θέμου Ανα­στα­σιά­δη. Άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή από­ψε το βρά­δυ μετά από ενά­μι­ση χρό­νο μάχης με τον καρ­κί­νο» έγρα­ψε στις εννέα και μισή το βρά­δυ η εφη­με­ρί­δα, εκδό­της της οποί­ας ήταν ο Θ. Αναστασιάδης.

Είχε γεν­νη­θεί στις 6 Ιανουα­ρί­ου του 1958 και υπήρ­ξε συνι­δρυ­τής και εκδό­της της εφη­με­ρί­δας «Πρώ­το Θέμα». Είχε εργα­στεί σε πολ­λές εφη­με­ρί­δες (Ελευ­θε­ρο­τυ­πία, Βήμα) και ραδιό­φω­να (Flash 9.61), ενώ ήταν συνι­δρυ­τής της εφη­με­ρί­δας «Πρω­τα­θλη­τής»

Αφού απο­φοί­τη­σε από τη Νομι­κή Σχο­λή του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου εργά­στη­κε ως πολι­τι­κός — οικο­νο­μι­κός συντά­κτης στις εφη­με­ρί­δες Το Βήμα, Εξπρές, Ελευ­θε­ρο­τυ­πία και Καθη­με­ρι­νή, στην οποία διε­τέ­λε­σε και διευ­θυ­ντής. Για ένα σύντο­μο διά­στη­μα εργά­στη­κε στην ΕΡΤ, ενώ ήταν από τους πρώ­τους που στε­λέ­χω­σαν το ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό Αθή­να 9.84 του Δήμου Αθηναίων.

Στη συνέ­χεια ξεκί­νη­σε συνερ­γα­σία με τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΣΚΑΪ, όπου παρου­σί­α­σε χιου­μο­ρι­στι­κά talk show (Νοκ Άουτ, Μπί­λιες). Μεγά­λη τηλε­ο­πτι­κή επι­τυ­χία υπήρ­ξε η εκπο­μπή ΟΛΑ στον ALPHA, η οποία προ­βα­λό­ταν από τα μέσα του 2006 από τον ΑΝΤ1 και στην οποία παρου­σιά­ζο­νταν, μετα­ξύ άλλων, βίντεο με συρ­ρα­φή απο­σπα­σμά­των από τηλε­ο­πτι­κές εκπομπές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο