Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος και εκδότης Σταύρος Ψυχάρης

«Έφυ­γε» από τη ζωή ο Σταύ­ρος Ψυχά­ρης, εκδό­της, δημο­σιο­γρά­φος και επι­χει­ρη­μα­τί­ας. Ήταν πρό­ε­δρος του Δημο­σιο­γρα­φι­κού Οργα­νι­σμού Λαμπρά­κη (ΔΟΛ) από το 2009 μέχρι το 2017.

Για πολ­λά χρό­νια, ήταν εκδό­της και διευ­θυ­ντής των εφη­με­ρί­δων «Το Βήμα» και «Τα Νέα».

Το βιογραφικό του

Η δια­δρο­μή του στον χώρο των μέσων ενη­μέ­ρω­σης υπήρ­ξε πλού­σια: άρχι­σε τη δημο­σιο­γρα­φι­κή του καριέ­ρα το 1964 στην εφη­με­ρί­δα «Δημο­κρα­τι­κή Αλλα­γή». Κατά τη διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας, εργά­στη­κε ως κοι­νο­βου­λευ­τι­κός συντά­κτης της εφη­με­ρί­δας «Έθνος».

Από το 1972 ξεκί­νη­σε η εμπλο­κή του στον ΔΟΛ, αρχι­κά ως δημο­σιο­γρά­φος και εν συνε­χεία ως πολι­τι­κός συντά­κτης της εφη­με­ρί­δας «Τα Νέα».

Από το φθι­νό­πω­ρο του 1983, ήταν διευ­θυ­ντής της εφη­με­ρί­δας «Το Βήμα». Τον Σεπτέμ­βριο του 2001 ανέ­λα­βε καθή­κο­ντα γενι­κού διευ­θυ­ντή και από το Σεπτέμ­βριο του 2003 του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου και αντι­προ­έ­δρου του Ομί­λου του Δ.Σ. του ΔΟΛ.

Το 2009 πήρε τα ηνία στο Ίδρυ­μα Λαμπρά­κη (παλαιό­τε­ρα Ίδρυ­μα Μελε­τών Λαμπρά­κη) και στον ΔΟΛ, θέση που ανέ­λα­βε μετά τον θάνα­το του Χρή­στου Λαμπρά­κη το 2009. Εκεί­νη τη χρο­νιά, ανέ­λα­βε ο ίδιος την έκδο­ση τόσο του «Βήμα­τος» όσο και των «Νέων».

Στο ενδιά­με­σο, το 1996 διο­ρί­στη­κε Διοι­κη­τής του Αγί­ου Όρους από την κυβέρ­νη­ση Σημί­τη, θέση που δια­τή­ρη­σε μέχρι το 2001.

Τιμή­θη­κε στις 20 Ιου­νί­ου 2010 από το Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως για την προ­σφο­ρά του κατά την περί­ο­δο που διε­τέ­λε­σε Διοι­κη­τής του Αγί­ου Όρους με το οφί­κιο του Μεγά­λου Νοτα­ρί­ου του Οικου­με­νι­κού Θρόνου.

Γεν­νη­θείς το 1945, είχε παντρευ­τεί δύο φορές. Από τον πρώ­το του γάμο απέ­κτη­σε δύο γιους, τον Πανα­γιώ­τη και τον Ανδρέα ο οποί­ος ακο­λού­θη­σε τα βήμα­τα του πατέ­ρα του στη δημο­σιο­γρα­φία. Από το δεύ­τε­ρο γάμο του είχε απο­κτή­σει δύο κόρες.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο