Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Μπράμος

Την τελευ­ταία του πνοή άφη­σε σήμε­ρα, αιφ­νί­δια, σε ηλι­κία 67 ετών ο Γιώρ­γος Μπρά­μος, δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου. Ο θάνα­τος του επήλ­θε καθ’ οδόν προς το νοσο­κο­μείο, μετά από δυσφο­ρία που αισθάν­θη­κε το βρά­δυ της Τετάρ­της 14 Αυγούστου.

Μετα­ξύ των σημα­ντι­κών θέσε­ων που υπη­ρέ­τη­σε ήταν και αυτή του ειδι­κού συμ­βού­λου για θέμα­τα πολι­τι­στι­κού και ψυχα­γω­γι­κού περιε­χο­μέ­νου στην ΕΡΤ.

Ο Γιώρ­γος Μπρά­μος γεν­νή­θη­κε το 1952 στην Τρί­πο­λη και σπού­δα­σε Νομι­κά και Κινη­μα­το­γρά­φο στην Αθή­να και την Ιταλία.

Εργά­στη­κε ως δημο­σιο­γρά­φος και κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου σε εφη­με­ρί­δες ‑Αυγή, Καθη­με­ρι­νή, Ελευ­θε­ρο­τυ­πία- και περιο­δι­κά ‑Σύγ­χρο­νος Κινη­μα­το­γρά­φος, Τέταρ­το, Αντί κά. Συνερ­γά­στη­κε στα σενά­ρια των ται­νιών «Ήταν ένας ήσυ­χος θάνα­τος» της Φρί­ντας Λιάπ­πα, «Καλή πατρί­δα, σύντρο­φε» του Λευ­τέ­ρη Ξαν­θό­που­λου, «Κλοιός» του Κώστα Κου­τσο­μύ­τη, «Ξένια» του Πατρίς Βιβαν­κός, «Terra incognita» του Γιάν­νη Τυπάλ­δου. Έγρα­ψε δοκί­μια για τον κινη­μα­το­γρά­φο, μονο­γρα­φί­ες σκη­νο­θε­τών και συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές συλ­λο­γές διηγημάτων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο