Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Στράτος Σεφτελής

Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος Στρά­τος Σεφτε­λής σε ηλι­κία 68 ετών, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση που έκα­νε ο αδερ­φός του, Κώστας.

O Στρά­τος Σεφτε­λής γεν­νή­θη­κε στη Μυτι­λή­νη το 1955. Από το 1973, μαθη­τής του γυμνα­σί­ου ακό­μη, ξεκί­νη­σε σαν μαθη­τευό­με­νος τη δημο­σιο­γρα­φι­κή του καριέ­ρα στο «Φως των Σπορ». Το 1978 εργά­στη­κε στην «Αθλη­τι­κή Ηχώ», αργό­τε­ρα στο «Έθνος» για 32 χρό­νια και το 1981 προ­σλή­φθη­κε στην ΕΡΤ. Άσκη­σε καθή­κο­ντα διευ­θυ­ντή αθλη­τι­κών προ­γραμ­μά­των από το 1993–1998 και εργά­στη­κε εκεί ως παρου­σια­στής αθλη­τι­κών εκπο­μπών για 34 χρόνια!

Έχει δια­τε­λέ­σει έφο­ρος του ΠΣΑΤ για δύο θητεί­ες και έχει μετα­δώ­σει αμέ­τρη­τους αγώ­νες, πέντε παγκό­σμια κύπελ­λα ποδο­σφαί­ρου και πέντε πρω­τα­θλή­μα­τα υγρού στίβου.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο