Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος της Καθημερινής Μιχάλης Κατσίγερας

 

Πέθα­νε σε ηλι­κία 72 ετών ο δημο­σιο­γρά­φος της Καθη­με­ρι­νής Μιχά­λης Κατσί­γε­ρας. Υπέ­γρα­φε επί χρό­νια τη γνω­στή στή­λη «Φιλί­στωρ».

Ο Μιχά­λης Κατσί­γε­ρας κατα­γό­ταν από την Κεφα­λο­νιά, από τον πατέ­ρα του, και από την Αθή­να, από τη μητέ­ρα του. Γεν­νή­θη­κε το 1946 στην Αθή­να και σπού­δα­σε θεα­τρο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο Paris III. Εργά­στη­κε στον ΣΚΑΪ και στην «Καθη­με­ρι­νή» , στην οποία ήταν υπεύ­θυ­νος για την πρώ­τη σελί­δα από το 1989.

Συμ­με­τεί­χε με ειση­γή­σεις σε συνέ­δρια για θέμα­τα ιστο­ρί­ας του Τύπου και πολι­τι­κής ιστο­ρί­ας. Ε

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο