Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο εικαστικός Γιώργος Σιγάλας

Έφυ­γε από τη ζωή, στις 9 Απρι­λί­ου 2018, σε ηλι­κία 63 ετών, ο  ζωγρά­φος-χαρά­κτης-ποι­η­τής Γεώρ­γιου Σιγάλα.

Ο Γιώρ­γης Σιγά­λας γεν­νή­θη­κε στον Άη-Στρά­τη το 1954. Το 1978 έλα­βε δίπλω­μα (Β.Α.) ζωγρα­φι­κής και χαρα­κτι­κής από την Ακα­δη­μία Καλών Τεχνών της Φλω­ρε­ντί­ας, όπου είχε δασκά­λους τους F.Farruli και Acame, Vizzano. Το 1985 έλα­βε δίπλω­μα D.E.A. Philosophie d’ Art, από το Πανε­πι­στή­μιο Paris I, Pantheon-Sorbonne και το 1988 το Διδα­κτο­ρι­κό Δίπλω­μα Nouneau Doctorat, Arts et Sciences des Artes, Paris I‑Sorbonne.

SIGALAS1

Την περί­ο­δο 1980–1996 δίδα­ξε Εικα­στι­κές Τέχνες στη Μέση Εκπαί­δευ­ση, ενώ μετα­ξύ των ετών 1988–1992 δίδα­ξε Εικα­στι­κά στα παι­δα­γω­γι­κά τμή­μα­τα του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας. Την περί­ο­δο 1992–1995 δίδα­ξε Εικα­στι­κά στη Σχο­λή Νηπια­γω­γών του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Από το 1984 έως το 1987 υπήρ­ξε υπό­τρο­φος του ΙΚΥ στη Διδα­κτι­κή της Τέχνης.

Το 1977 κέρ­δι­σε το 1ο Βρα­βείο Ζωγρα­φι­κής Circolo ARCI LE TORRI, στη Φλωρεντία.

Έδει­ξε τη δου­λειά του σε πολ­λές ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

SIGALAS3

Δημο­σί­ευ­σε πέραν των 30 άρθρων, μελε­τών και ερευ­νών για την Τέχνη, σε εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά. Συνέ­γρα­ψε μονο­γρα­φία με τίτλο «Το παι­δι­κό σχέδιο».

Υπήρ­ξε ειση­γη­τής σε Συνέ­δρια Καλ­λι­τε­χνι­κής Παι­δεί­ας και Εικα­στι­κών Τεχνών και μέλος Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής σε Συνέ­δρια πάνω σε Προ­βλη­μα­τι­σμούς για Θέμα­τα εικα­στι­κής αγω­γής σε Τμή­μα­τα Α.Ε.Ι. Την περί­ο­δο 1998–2009 δια­τέ­λε­σε Σύμ­βου­λος Καλ­λι­τε­χνι­κών Μαθη­μά­των του Παι­δα­γω­γι­κού Ινστι­τού­του του Υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

Κατά περιό­δους υπήρ­ξε μέλος της Εφο­ρεί­ας του Τμή­μα­τος Ζωγρα­φι­κής και της Επι­τρο­πής Παι­δεί­ας του ΕΕΤΕ.

Έργα του βρί­σκο­νται σε δημό­σιες και ιδιω­τι­κές συλ­λο­γές στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Παράλ­λη­λα ασχο­λή­θη­κε με την Ποίηση.

SIGALAS2

Η κηδεία του θα τελε­στεί το Σάβ­βα­το 12 Μαΐ­ου και ώρα 12:00 στο Νεκρο­τα­φείο Κηφισιάς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο