Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο εκδότης εφημερίδων Χρήστος Σιαμαντάς

Έφυ­γε σήμε­ρα σε ηλι­κία 85 ετών ο Χρή­στος Σια­μα­ντάς που δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στο χώρο του ελλη­νι­κού Τύπου και των εκδό­σε­ων. Συνέ­δε­σε το όνο­μά του με τρεις ημε­ρή­σιες εφη­με­ρί­δες, την Ελευ­θε­ρο­τυ­πία, τη Μεσημ­βρι­νή και την Επικαιρότητα.

Γεν­νή­θη­κε το 1934 στη Μακύ­νεια Ναυ­πα­κτί­ας, ήρθε στην Αθή­να και από το 1957 ασχο­λή­θη­κε με τις εκδό­σεις βιβλί­ων ιδρύ­ο­ντας τον Εκδο­τι­κό Οίκο «Ελλη­νι­κή Μορ­φω­τι­κή Εστία» (αργό­τε­ρα μετο­νο­μά­στη­κε σε «Μορ­φω­τι­κή Εστία»).  Το επό­με­νο μεγά­λο βήμα του ήταν η έκδο­ση της «Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας». Ο Χρή­στος Σια­μα­ντάς και ο Κίτσος Τεγό­που­λος στις 21 Ιου­λί­ου 1975 «κρε­μά­νε» στα περί­πτε­ρα την πρώ­τη εφη­με­ρί­δα που εκδό­θη­κε μετά τη μετα­πο­λί­τευ­ση. Έγι­νε γνω­στή ως «η εφη­με­ρί­δα των 100 συντα­κτών», με πρώ­το διευ­θυ­ντή τον Αλέ­κο Φιλιπ­πό­που­λο, τον οποίο δια­δέ­χθη­κε τον Απρί­λιο του 1976 ο Σερα­φείμ Φυντανίδης.

Τον Νοέμ­βριο της ίδιας χρο­νιάς κυκλο­φο­ρεί και η «Κυρια­κά­τι­κη Ελευ­θε­ρο­τυ­πία» της οποί­ας υπήρ­ξε ο πρώ­τος εκδό­της, ενώ ήταν η πρώ­τη Κυρια­κά­τι­κη έκδο­ση απο­γευ­μα­τι­νής εφη­με­ρί­δας. Στα τέλη του 1978 απο­χω­ρεί από την «Ελευ­θε­ρο­τυ­πία» μετα­βι­βά­ζο­ντας το 49% των μετο­χών που κατεί­χε στον Άρη Βου­δού­ρη (μετέ­πει­τα ιδρυ­τή και εκδό­τη του «Ελεύ­θε­ρου Τύπου»).

Δύο χρό­νια μετά, το 1980, αγο­ρά­ζει από την Ελέ­νη Βλά­χου τον τίτλο της εφη­με­ρί­δας «Μεσημ­βρι­νή». Το 1982 μετα­βι­βά­ζει το σύνο­λο των μετο­χών στον όμι­λο Βαρ­δι­νο­γιάν­νη.  Μόλις 6 χρό­νια μετά, τον Νοέμ­βριο του 1988 ιδρύ­ει και εκδί­δει την εφη­με­ρί­δα «Επι­και­ρό­τη­τα» και μετά από ένα χρό­νο την Κυρια­κά­τι­κη Επι­και­ρό­τη­τα σε συνερ­γα­σία με τον Σπύ­ρο Καρα­τζα­φέ­ρη και τον Πάνο Κολιοπάνο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο