Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Ζιστ Ζεκέν, ο σκηνοθέτης της «Εμμανουέλας»

Ο γάλ­λος κινη­μα­το­γρα­φι­στής και φωτο­γρά­φος Ζιστ Ζεκέν, ο οποί­ος σκη­νο­θέ­τη­σε την επι­τυ­χη­μέ­νη ερω­τι­κή ται­νία «Εμμα­νου­έ­λα», πέθα­νε χθες, Τρί­τη, σε ηλι­κία 82 ετών, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο εκπρό­σω­πος της οικογένειας.

«Ο Ζιστ Ζεκέν, ο σκη­νο­θέ­της της ‘Εμμα­νου­έ­λας’ με την Σίλ­βια Κρι­στέλ, απε­βί­ω­σε στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου στη Βρε­τά­νη από τα επα­κό­λου­θα μιας μακράς ασθέ­νειας σε ηλι­κία 82 ετών (…) Έφυ­γε περι­στοι­χι­σμέ­νος από τη γυναί­κα του, την Αν, γλύ­πτρια, και την κόρη του Ζου­λιά, φωτο­γρά­φο», διευ­κρί­νι­σε η πρά­κτο­ράς του σε ανα­κοί­νω­σή της.

Η ται­νία, η οποία γνώ­ρι­σε διε­θνή επι­τυ­χία από την Ιαπω­νία μέχρι τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, αφη­γεί­ται τις σεξουα­λι­κές περι­πέ­τειες μιιας νεα­ρής γυναί­κας στην Ασία.

Η «Εμμα­νου­έ­λα» ήταν η ται­νία που είχε τη μεγα­λύ­τε­ρη επι­τυ­χία το 1974 στη Γαλ­λία, καθώς έκο­ψε σχε­δόν 9 εκα­τομ­μύ­ρια εισι­τή­ρια, και παι­ζό­ταν επί 13 χρό­νια σε κινη­μα­το­γρά­φους των Σανζ-Ελι­ζέ στο Παρί­σι. Δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια θεα­τές την είδαν εξάλ­λου σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο και μάλι­στα πολ­λοί περισ­σό­τε­ροι, αν ληφθούν υπό­ψη οι προ­βο­λές της από άλλα μέσα. Σήμε­ρα είναι δια­θέ­σι­μη προς ενοι­κί­α­ση από την πλατ­φόρ­μα Amazon και απευ­θύ­νε­ται στους άνω των 16 ετών.

Η ται­νία «Εμμα­νου­έ­λα» ήταν βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο ερω­τι­κό μπεστ-σέλερ που έγρα­ψε το 1959 η Εμμα­νου­έλ Αρσάν. Ο παρα­γω­γός, ο Ιβ Ρου­σέ-Ρουάρ, θέλο­ντας να ανα­θέ­σει το έργο σε ένα νεα­ρό σκη­νο­θέ­τη, απευ­θύν­θη­κε στο φωτο­γρά­φο Ζιστ Ζεκέν, ο οποί­ος ενθου­σιά­στη­κε με την ιδέα να γυρί­σει μια ται­νία μεγά­λου μήκους.

Ο Ζιστ Ζεκέν σκη­νο­θέ­τη­σε στη συνέ­χεια την «Ιστο­ρία της Ο» και, πάλι με την Σίλ­βια Κρι­στέλ, τον «Ερα­στή της Λαί­δης Τσάτερλι».

Ωστό­σο η επι­τυ­χία «δια­τά­ρα­ξε και έκρυ­ψε το πολύ­πλευ­ρο ταλέ­ντο» του φωτο­γρά­φου, σκη­νο­θέ­τη δια­φη­μί­σε­ων και γλύ­πτη, που ήταν ο Ζιστ Ζεκέν πριν γίνει ο σκη­νο­θέ­της της «Εμμα­νου­έ­λας», σύμ­φω­να με το περι­βάλ­λον του.

Γεν­νη­μέ­νος το 1940 στο Βισύ, ο Ζιστ Ζεκέν ήταν επί­σης ιδιο­κή­τητς, μαζί με τη σύζυ­γό του, μιας γκα­λε­ρί τέχνης στο Παρί­σι, όπου έκα­ναν εκθέ­σεις πινά­κων ζωγρα­φι­κής και γλυ­πτών, κυρί­ως των δικών τους.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο