Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ζωγράφος και γλύπτης Γιάννης Κουνέλλης

Πέθα­νε σήμε­ρα στην Ιτα­λία ο Έλλη­νας ζωγρά­φος και γλύ­πτης Γιάν­νης Κου­νέλ­λης, όπως μετέ­δω­σαν τα ιτα­λι­κά μέσα ενημέρωσης.

Γεν­νή­θη­κε στις 23 Μαρ­τί­ου 1936 στην Πει­ραιά και από την δεκα­ε­τία του 1950 είχε επι­λέ­ξει ως τόπο παρα­μο­νής του την Ιταλία.

Αρχι­κά φοί­τη­σε στην Ακα­δη­μία Καλών Τεχνών της Ρώμης, ενώ στην δεκα­ε­τία του 1960 αφιε­ρώ­θη­κε κυρί­ως στην ζωγρα­φι­κή, επε­κτεί­νο­ντας στην συνέ­χεια το έργο του και στην γλυπτική.

Οι κρι­τι­κοί τέχνης τον θεω­ρού­σαν έναν από τους κορυ­φαί­ους εκπρο­σώ­πους της λεγό­με­νης «arte povera», που παρου­σιά­στη­κε με αυτό το όνο­μα για πρώ­τη φορά από τον Ιτα­λό τεχνο­κρι­τι­κό Τζερ­μά­νο Τσελάντ.

 

Πέθα­νε ο κορυ­φαί­ος Ελλη­νας ζωγρά­φος, Δημή­τρης Μυταράς

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο