Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ζωγράφος Κώστας Κουνάδης

Ο Κώστας Κου­νά­δης απε­βί­ω­σε στις 9 Σεπτεμ­βρί­ου 2018, σε ηλι­κία 93 ετών.

Ο Κώστας Κου­νά­δης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1925. Σπού­δα­σε ζωγρα­φι­κή στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθή­νας στο εργα­στή­ριο του Ανδρέα Γεωρ­γιά­δη, όπου και δια­κρί­θη­κε στο γυμνό νυκτός και στο ύπαιθρο.

Συμ­με­τεί­χε για πρώ­τη φορά σε ομα­δι­κή έκθε­ση τον Μάιο του 1957 στην Βαγδά­τη, Ιράκ ενώ η πρώ­τη του ατο­μι­κή έκθε­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 1971 στην Αίθου­σα Τέχνης του Διαρ­κούς Εκθε­τη­ρί­ου Κερα­μι­κής στο Μαρού­σι. Έκτο­τε ακο­λού­θη­σαν δεκά­δες άλλες ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό (μετα­ξύ αυτών και σε τέσ­σε­ρις Πανελ­λή­νιες τα έτη 1960, 1969, 1973 και 1975 ) , «Αρμός» 1976, Γουα­δα­λα­χά­ρα Μεξι­κό 1978, «Αιχ­μή» 1980, Έκθε­ση Σύγ­χρο­νης Ελλη­νι­κής Τέχνης – Πύλη Αμμο­χώ­στου Κύπρος 1988 κ.ά.

Διε­τέ­λε­σε για δέκα χρό­νια Διευ­θυ­ντής του Καλ­λι­τε­χνι­κού Τομέα του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Ελλη­νι­κής Χειροτεχνίας.

Υπήρ­ξε μέλος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Ελλά­δος από το 1967 και εκλέ­χθη­κε πολ­λές φορές σε Επι­τρο­πές Κατά­τα­ξης και Κρίσης.

Η εξό­διος ακο­λου­θία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 10 Σεπτεμ­βρί­ου 2018 και ώρα 16:30 στο κοι­μη­τή­ριο Νέας Σμύρνης.

Το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στους οικεί­ους του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο