Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Ηλίας Ζερβός

Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Ηλί­ας Ζερ­βός στα 65 του χρό­νια. Ο δημο­φι­λής ηθο­ποιός υπέ­στη ανα­κο­πή καρ­διάς. Το γεγο­νός γνω­στο­ποί­η­σε ο Σπύ­ρος Μπιμπίλας.

Ο Ηλί­ας Ζερ­βός είχε συμ­με­τά­σχει σε πολ­λά θεα­τρι­κά έργα και τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές. Από το 1990 συνερ­γα­ζό­ταν με την Audio Visual και άλλες εται­ρεί­ες μετα­γλώτ­τι­σης, δανεί­ζο­ντας τη φωνή του σε κινού­με­να σχέ­δια, σε αφη­γή­σεις και σκη­νο­θε­τώ­ντας μετα­γλωτ­τι­σμέ­νες σειρές.

Έχει απο­φοι­τή­σει από την δρα­μα­τι­κή σχο­λή Βεά­κη, ενώ ήταν και πτυ­χιού­χος της Ανω­τά­της Σχο­λής Οικο­νο­μι­κών και Εμπο­ρι­κών Επι­στη­μών (νυν Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών).

Ανά­με­σα στις δημο­φι­λείς σει­ρές που έχει συμ­με­τά­σχει είναι το Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης, όπου υπο­δύ­θη­κε τον δικη­γό­ρο του Χάρη Ρώμα, Κων­στα­ντί­νου Κατα­κου­ζι­νού, Άκρως Οικο­γε­νεια­κών, Τα Μαχαι­ρώ­μα­τα, η Πολυ­κα­τοι­κία, Λίφτινγκ και άλλες.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο