Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 85 ετών ο γνω­στός ηθο­ποιός Ηλί­ας Λογο­θέ­της. Την είδη­ση του θανά­του έκα­νε γνω­στή με ανάρ­τη­σή του στο Facebook ο γιος του Αλέ­ξαν­δρος Λογο­θέ­της, επί­σης ηθο­ποιός, ο οποί­ος έγρα­ψε σε μια μαύ­ρη σελί­δα «Αντίο γαλά­ζια μάτια» («So long blue eyes»).

Ο Ηλί­ας Λογο­θέ­της γεν­νή­θη­κε στις 15 Απρι­λί­ου 1939 και μεγά­λω­σε στη Λευ­κά­δα. Δεν σκε­φτό­ταν να ακο­λου­θή­σει την υπο­κρι­τι­κή, καθώς ελκυό­ταν περισ­σό­τε­ρο από την όπε­ρα σαν είδος. Σπού­δα­σε και πήρε πτυ­χίο από το τμή­μα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών της Παντεί­ου. Με το θέα­τρο ήρθε σε επα­φή μέσω του Θεά­τρου Τέχνης του Καρό­λου Κουν, απ’ όπου απο­φοί­τη­σε το 1967 και πήρε μέρος σε πολ­λές θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στον κινη­μα­το­γρά­φο το 1970 στο έργο «Βαβυ­λω­νία».

Έγι­νε γνω­στός κυρί­ως σε κωμι­κούς ρόλους από συμ­με­το­χές στην τηλε­ό­ρα­ση και τον κινη­μα­το­γράφο. Το 2000 δέχτη­κε τα θετι­κά σχό­λια του Χάρολντ Πίντερ για την ερμη­νεία του στο θεα­τρι­κό έργο «Νεκρή Ζώνη». Είχε συνερ­γα­στεί με τους θιά­σους Γιάν­νη Φέρ­τη-Ξένιας Καλο­γε­ρο­πού­λου, Κάκιας Ανα­λυ­τή-Κώστα Ρηγό­που­λου, Νίκου Ξαν­θό­που­λου, Θανά­ση Βέγ­γου, Άγγε­λου Αντω­νό­που­λου-Μιρά­ντας Κου­νε­λά­κη, με το Αμφι­θέ­α­τρο του Σπύ­ρου Ευαγ­γε­λά­του κά.

Συμ­με­τεί­χε σε πολ­λά θεα­τρι­κά έργα στην τηλε­ό­ρα­ση στο γνω­στό «Θέα­τρο της Δευ­τέ­ρας» (ΕΡΤ1). Είχε λάβει μέρος, επί­σης, σε μου­σι­κές παρα­στά­σεις, όπως το αφιέ­ρω­μα στον Μιχά­λη Σου­γιούλ. Ήταν παντρε­μέ­νος με την ηθο­ποιό Μαρία Ζαχα­ρή.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο