Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Θόδωρος Συριώτης

“Έφυ­γε” σήμε­ρα από τη ζωή ο σπου­δαί­ος ηθο­ποιός Θόδω­ρος Συριώ­της. Τη δυσά­ρε­στη είδη­ση γνω­στο­ποί­η­σε μέσω ανάρ­τη­σής του στο Facebook ο γιος του, Χρήστος.

Η εξό­διος ακο­λου­θία του θα γίνει αύριο Παρα­σκευή 30/12 στον Ιερό Ναό Κοι­μή­σε­ως της Θεο­τό­κου στον Ταύ­ρο στις 11:00.

Ο Θεό­δω­ρος Συριώ­της ήταν από­φοι­τος της Δρα­μα­τι­κής σχο­λής «Ελεύ­θε­ρου Θεά­τρου» Θεσ­σα­λο­νί­κης. Συνερ­γά­στη­κε με πολ­λούς θιά­σους όπως με το Ελλη­νι­κό λαϊ­κό Θέα­τρο του Μάνου Κατράκη.

Εντά­χθη­κε στο δυνα­μι­κό του Εθνι­κού Θεά­τρου το 1959 και παρέ­μει­νε σαν μόνι­μο στέ­λε­χος επί σει­ρά ετών μέχρι και το 1989. Στη μακρο­χρό­νια συνερ­γα­σία του με το Εθνι­κό Θέα­τρο συνερ­γά­στη­κε με σκη­νο­θέ­τες όπως: Αλέ­ξη Μινώ­τη, Αλέ­ξη Σολω­μό, Τάκη Μου­ζε­νί­δη, Κωστή Μιχαη­λί­δη, Γιώρ­γο Σεβα­στί­κο­γλου, Σπύ­ρο Ευαγ­γε­λά­το, Ζύλ Ντα­σέν και άλλους.

Μετά την απο­χώ­ρη­ση του από το Εθνι­κό Θέα­τρο συνερ­γά­στη­κε με θιά­σους του Ελεύ­θε­ρου Θεά­τρου όπως των: Γιώρ­γου Κων­στα­ντί­νου, Κατε­ρί­νας Γιου­λά­κη, Γ.Νικολαίδη, Θύμιου Καρα­κα­τσά­νη, Γιώρ­γου Κιμού­λη, Αλί­κης Βου­γιου­κλά­κη, καθώς και με αρκε­τά δημο­τι­κά περι­φε­ρεια­κά Θέα­τρα, όπως το Θεσ­σα­λι­κό Θέα­τρο και το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου.

Τα τελευ­ταία χρό­νια συνερ­γά­στη­κε με το Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος, ενώ συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές θεα­τρι­κές εκπο­μπές της Ελλη­νι­κής Ραδιο­φω­νί­ας, σε κινη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές και πολ­λές τηλε­ο­πτι­κές σειρές.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο