Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Μπάσης

Έφυ­γε από τη ζωή χθες, Παρα­σκευή, ο ηθο­ποιός Κώστας Μπά­σης σε ηλι­κία 75 ετών, ο οποί­ος υπη­ρέ­τη­σε για πολ­λά χρό­νια το Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος. Με ανα­κοί­νω­σή του, το ΚΘΒΕ ανα­φέ­ρει ότι η «οικο­γέ­νεια του ΚΘΒΕ απο­χαι­ρε­τά με βαθιά θλί­ψη τον Κώστα Μπά­ση, έναν σπου­δαίο ηθο­ποιό που ανή­κε στο δυνα­μι­κό του για πολ­λά χρό­νια και “κόσμη­σε” τις παρα­στά­σεις του με το ταλέ­ντο και τη σεμνό­τη­τά του».

Ο Κώστας Μπά­σης έφυ­γε, έχο­ντας δια­γρά­ψει μια μακρο­χρό­νια και συνε­πή δια­δρο­μή στη θεα­τρι­κή τέχνη. Η τελευ­ταία συνερ­γα­σία του με το ΚΘΒΕ ήταν στην παρά­στα­ση «Η Πτω­τι­κή άνο­δος του Αρτού­ρο Ούι» του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, που παρου­σιά­στη­κε στο Βασι­λι­κό Θέα­τρο, σε σκη­νο­θε­σία Νίκου Χαρα­λά­μπους το 2013, όπου ερμή­νευ­σε τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο», σημειώ­νε­ται στην ανακοίνωση.

Σύμ­φω­να με το ΚΘΒΕ, «ο Κώστας Μπά­σης γεν­νή­θη­κε στις 20 Δεκεμ­βρί­ου του 1947. Σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Πέλου Κατσέ­λη και έχει συνερ­γα­στεί εκτός από το ΚΘΒΕ, με το Αμφι-θέα­τρο του Σ. Ευαγ­γε­λά­του, το Εθνι­κό Θέα­τρο, το Θέα­τρο Τέχνης, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρι­σας, Καλα­μά­τας, Κρή­της, Ρόδου, με τον θία­σο της Ξένιας Καλο­γε­ρο­πού­λου κ.ά.

Έχει συμ­με­τά­σχει σε αρκε­τές τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές, μετα­ξύ άλλων: «Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης», «Τρεις χάρι­τες», «Εμείς κι εμείς», «Με 2 Μαμά­δες». Έχει ερμη­νεύ­σει σημα­ντι­κούς ρόλους σε πολ­λές θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις: Ερω­τό­κρι­τος, Μυρί­νη («Λυσι­στρά­τη»), Ερμής («Πλού­τος»), Πανά­ρε­τος («Ερω­φί­λη»), Άμλετ, Αστρώφ («Ο θεί­ος Βάνιας»), Μαλ­βό­λιο («Δωδέ­κα­τη νύχτα»), Πίτσαμ («Η όπε­ρα της πεντά­ρας»), Οδυσ­σέ­ας («Οδύσ­σεια»), Αια­κός («Βάτρα­χοι»), Δάσκα­λος («Παρα­μύ­θι χωρίς όνο­μα»), Ορέ­στης («Ηλέ­κτρα»), Ζαρ­λάς («Φον Δημη­τρά­κης»), Σολιό­νι («Οι τρεις αδελ­φές»), Κάμι­λος («Χει­μω­νιά­τι­κο παρα­μύ­θι»), Νου­ρή­μπε­ης («Καπε­τάν Μιχά­λης»), Λογιό­τα­τος («Βαβυ­λω­νία»), κ.ά.

Ο ηθο­ποιός έχει συνερ­γα­στεί με το ΚΘΒΕ στις εξής παραστάσεις:

«Η πτω­τι­κή άνο­δος του Αρτού­ρο Ούι» του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, σε σκη­νο­θε­σία Νίκου Χαρα­λά­μπους — Βασι­λι­κό Θέα­τρο (2013–2014) [Αρτούρο Ούι] 

«Ιου­λια­νός ο Παρα­βά­της» του Νίκου Καζαν­τζά­κη, σε σκη­νο­θε­σία Νική­τα Τσα­κί­ρο­γλου- Βασι­λι­κό Θέα­τρο (2007- 2008) [Μαντα­το­φό­ρος από την Έφεσσο] 

«Ο επι­θε­ω­ρη­τής» του Νικο­λάι Γκό­γκολ, σε σκη­νο­θε­σία Βασί­λη Νικο­λα­ΐ­δη — Μονή Λαζα­ρι­στών — Σκη­νή Σωκρά­της Καρα­ντι­νός (2006- 2007) [Οσίπ]

«Ιφι­γέ­νεια η εν Ταύ­ροις» του Ευρι­πί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Μιχαη­λί­δη — Καβά­λα, Αρχαίο Θέα­τρο Φιλίπ­πων (2005–2006)[Α’ Αγγελιοφόρος] 

«Ευτυ­χώς τρε­λά­θη­κα» του Γιώρ­γου Ρούσ­σου, σε σκη­νο­θε­σία Νίκου Αρμά­ου — Μονή Λαζα­ρι­στών — Σκη­νή Σωκρά­της Καρα­ντι­νός (2005–2006)[Μαγγίνας]

«Οπε­ρέ­τα» του Βίτολντ Γκο­μπρό­βιτς, σε σκη­νο­θε­σία Βασί­λη Νικο­λα­ΐ­δη- Θέα­τρο Εται­ρεί­ας Μακε­δο­νι­κών Σπου­δών (2005- 2006)[Καθηγητής]

«Ειρή­νη» του Αρι­στο­φά­νη, σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Ιορ­δα­νί­δη — Καβά­λα, Αρχαίο Θέα­τρο Φιλίπ­πων (2004–2005) [Δρε­πα­νο­ποιός, Γεί­το­νας Α΄] 

«Τέλος καλό, όλα καλά» του Ουίλ­λιαμ Σαίξ­πηρ, σε σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Μιχαη­λί­δη- Βασι­λι­κό Θέα­τρο (2004–2005) #[Λαφέ]

«Αρχο­ντο­χω­ριά­της» του Μολιέ­ρου, σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Ιορ­δα­νί­δη- Θέα­τρο Εται­ρεί­ας Μακε­δο­νι­κών Σπου­δών (2004 2005) [Δάσκα­λος Φιλοσοφίας]».

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο