Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Σπύρος Φωκάς

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 86 χρο­νών ο Σπύ­ρος Φωκάς, που έκα­νε διε­θνή καριέ­ρα πρω­τα­γω­νι­στώ­ντας σε ξένες παρα­γω­γές οι οποί­ες άφη­σαν επο­χή, όπως «Ο Ρόκο και τα Αδέλ­φια του» και το «Δια­μά­ντι του Νεί­λου». Την είδη­ση του θανά­του του έκα­νε γνω­στή η σύζυ­γός του, Λίλιαν, με τη συγκι­νη­τι­κή ανάρ­τη­ση στο Facebook «Καλή αντά­μω­ση Σπύ­ρο μου». Ο  ηθο­ποιός, που ζού­σε με τη σύζυ­γό του στο Καλα­μά­κι Κορίν­θου, είχε τα τελευ­ταία χρό­νια προ­βλή­μα­τα υγείας.

Ο Σπύ­ρος Φωκάς (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Σπύ­ρος Ανδρου­τσό­που­λος) γεν­νή­θη­κε στην Πάτρα στις 17 Αυγού­στου το 1937. Υπήρ­ξε από­φοι­τος της δρα­μα­τι­κής σχο­λής του Κωστή Μιχαη­λί­δη. Έκα­νε την πρώ­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή εμφά­νι­σή του το 1959 στην ται­νία του Ανδρέα Λαμπρι­νού «Ματω­μέ­νο Ηλιο­βα­σί­λε­μα», η οποία προ­βλή­θη­κε στο Φεστι­βάλ των Καν­νών και ήταν η αφε­τη­ρία για τη διε­θνή καριέ­ρα του. H πρώ­τη εμφά­νι­ση του Σπύ­ρου Φωκά σε ξενό­γλωσ­ση ται­νία ήταν το 1960 στο «Morte di un amico», ιτα­λι­κής παρα­γω­γής. Στην Ιτα­λία εξάλ­λου, στα στού­ντιο της Τσι­νε­τσι­τά, αξιο­ποί­η­σε τις οντι­σιόν και τις ευκαι­ρί­ες που του παρου­σιά­στη­καν. Έτσι, συμ­με­τεί­χε σε διε­θνείς παρα­γω­γές, όπως οι ται­νί­ες «Όταν θέλει η γυναί­κα» του Βιν­τσέ­ντε Μινέ­λι δίπλα στη μεγά­λη Λάι­ζα Μινέ­λι και «Ο Ρόκο και τα Αδέλ­φια του» του Λου­κί­νο Βισκό­ντι πλάι στην αξέ­χα­στη Κατί­να Παξι­νού. Κινη­μα­το­γρα­φι­κά απο­γειώ­νε­ται με την εμφά­νι­σή του στην ται­νία του Φράν­κο Ρόσι «Ο Θάνα­τος ενός Φίλου», όπου κερ­δί­ζει βρα­βείο ερμη­νεί­ας στο Φεστι­βάλ του Λοκάρ­νο. Στη συνέ­χεια κάνει το μεγά­λο βήμα προς το Χόλυ­γουντ, συμ­με­τέ­χο­ντας πλέ­ον σε αμι­γώς αμε­ρι­κά­νι­κες παραγωγές.

Στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του ’60 επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα και συμ­με­τέ­χει στις ται­νί­ες του Γιάν­νη Δαλια­νί­δη, παρα­γω­γής Φίνος Φιλμ, πλάι στην Ζωή Λάσκα­ρη, τον «Εγω­ι­σμό» και τη «Στε­φα­νία». Στη συνέ­χεια επι­στρέ­φει στην Αμε­ρι­κή, όπου πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε ται­νί­ες που έκα­ναν μεγά­λη εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία, όπως το «Δια­μά­ντι του Νεί­λου» του Λουίς Τίγκι δίπλα στον Μάικλ Ντά­γκλας, την Κάθριν Τέρ­νερ και τον Ντά­νι ντε Βίτο και «Ράμπο 3» του Πήτερ Μακ Ντό­ναλντ με τον Σιλ­βέ­στερ Σταλόνε.

Σε όλη την κινη­μα­το­γρα­φι­κή καριέ­ρα του έπαι­ξε με επι­τυ­χία σε πάνω από 30 ται­νί­ες, οι περισ­σό­τε­ρες στην Ιτα­λία και στην Αμε­ρι­κή. Έγι­νε ιδιαί­τε­ρα γνω­στός και αγα­πη­τός και από τις εμφα­νί­σεις του σε γνω­στά θέα­τρα του εξω­τε­ρι­κού. Σημα­ντι­κή ήταν, τέλος, η παρου­σία του στην ελλη­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση, όπου πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε πολ­λές σειρές.

Ο Σπύ­ρος Φωκάς είχε παντρευ­τεί τέσ­σε­ρις φορές.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο