Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Τρύφων Καρατζάς

«Έφυ­γε» από τη ζωή, σε ηλι­κία 82 ετών, ο ηθο­ποιός Τρύ­φων Καρα­τζάς.  Ο γνω­στός ηθο­ποιός συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές ται­νί­ες, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές και θεα­τρι­κές επιτυχίες.

Πριν από ενά­μι­ση χρό­νο είχε ένα ατύ­χη­μα και χρειά­στη­κε να υπο­βλη­θεί σε επέμ­βα­ση και να μεί­νει ένα διά­στη­μα μακριά από το θέα­τρο. Τότε, είχε δηλώ­σει: «Δεν μπο­ρώ να ζήσω χωρίς το θέα­τρο. Η υγεία μου έχει βελ­τιω­θεί και περι­μέ­νω τη στιγ­μή που θα επι­στρέ­ψω στη σκη­νή. Δεν είναι εύκο­λο να κάθε­σαι στον κανα­πέ. Ο κανα­πές προ­μη­νύ­ει ότι περι­μέ­νεις τον θάνατο».

Ο Τρύ­φων Καρα­τζάς γεν­νή­θη­κε το 1935 στην Αθή­να και σπού­δα­σε με υπο­τρο­φία στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ωδεί­ου Αθη­νών με δάσκα­λο τον Δημή­τρη Ροντή­ρη, αφού ολο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές του στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο. Κατά τη διάρ­κεια της στρα­τιω­τι­κής του θητεί­ας υπη­ρέ­τη­σε ως εκφω­νη­τής στο Ραδιο­φω­νι­κό Σταθ­μό Ενό­πλων Δυνά­με­ων (1958). Μετά την από­λυ­σή του από το Στρα­τό συνέ­χι­σε να εργά­ζε­ται ως εκφω­νη­τής επί σει­ρά ετών παράλ­λη­λα με τη θεα­τρι­κή του δραστηριότητα.

Η πρώ­τη ται­νία που συμ­με­τεί­χε στο σινε­μά ήταν οι «Ερω­τι­κές ιστο­ρί­ες» με την Αλί­κη Βου­γιου­κλά­κη, στην οποία κρα­τού­σε έναν μικρό ρόλο, Συμ­με­τεί­χε, μετα­ξύ άλλων στις ται­νί­ες: Ερω­τι­κές ιστο­ρί­ες (1959), Ο εμπο­ρά­κος (1967), Ο Λαμπί­ρης ενα­ντί­ον των παρα­νό­μων (1967), Εκεί­νοι που ξέρουν ν’ αγα­πούν (1968), Πλη­γω­μέ­να νιά­τα (1969), Σκιές στην άμμο (1970), Βία & γοη­τεία (1989), Ζιγκο­λό (1993), Το κλά­μα βγή­κε απ’ τον Παρά­δει­σο (2001).

Στο θέα­τρο η πρώ­τη του παρά­στα­ση ήταν «Η δωδέ­κα­τη νύχτα». Επί 10 χρό­νια συμ­με­τεί­χε στον θία­σο του Κώστα Μου­σού­ρη με μικρούς και μεγά­λους ρόλους. Η τελευ­ταία παρά­στα­ση στην οποία συμ­με­τεί­χε ήταν «Οι 12 ένορ­κοι» στο θέα­τρο Αλκμήνη.

Πριν από ενά­μι­ση χρό­νο ο Τρύ­φων Καρα­τζάς είχε ένα ατύ­χη­μα και χρειά­στη­κε να υπο­βλη­θεί σε επέμ­βα­ση και να μεί­νει ένα διά­στη­μα μακριά από το θέατρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο