Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Μπίρος

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 73 ετών ο γνω­στός ηθο­ποιός Χρή­στος Μπί­ρος. Τον θάνα­τό του έκα­νε γνω­στό με ανάρ­τη­σή της στο Instagram η σενα­ριο­γρά­φος Κάκια Ιγερινού.

Ο Χρή­στος Μπί­ρος γεν­νή­θη­κε στην Ερά­τυ­ρα Κοζά­νης στις 5 Φεβρουα­ρί­ου 1950 και μεγά­λω­σε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Μακε­δο­νι­κού Ωδεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Από το 1977 ζού­σε στην Αθή­να και δια­κρί­θη­κε στο κλα­σι­κό και στο νεό­τε­ρο θέα­τρο ερμη­νεύ­ο­ντας με την ίδια επι­τυ­χία ρόλους δρα­μα­τι­κούς, κωμι­κούς, αλλά και ρόλους αρχαί­ου δράματος.

Συνερ­γά­στη­κε με μεγά­λα ονό­μα­τα στον χώρο της υπο­κρι­τι­κής, ενώ υπήρ­ξε στε­νός συνερ­γά­της του αεί­μνη­στου Μίνου Βολανάκη.

Ασχο­λή­θη­κε με τον κινη­μα­το­γρά­φο, τη δια­φή­μι­ση και την τηλε­ό­ρα­ση και συμ­με­τεί­χε σε περισ­σό­τε­ρες από 40 τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές (Περί ανέ­μων και υδά­των, Ο συμ­βο­λαιο­γρά­φος, Οικο­γέ­νεια Ζαρ­ντή, Ζωή πατί­νι, Η αγία τετρά­δα, Οι ιερό­συ­λοι, Δέκα μικροί Μήτσοι, Επτά θανά­σι­μες πεθε­ρές κ.α.).

Στον κινη­μα­το­γρά­φο έπαι­ξε στις ται­νί­ες Δι’ ασή­μα­ντον αφορ­μήν του Τάσου Ψαρ­ρά, Πανι­κός στα σχο­λεία, Ο δρά­κος, ΒΙΟΣ + πολι­τεία του Ν.Περάκη και Γαμή­λιο πάρ­τι της Κρι­στίν Κρόκος.

Το 2015 περιό­δευ­σε ανά την Ελλά­δα με την κωμω­δία του Αρι­στο­φά­νη Νεφέ­λες (Νεφε­λω­κα­μώ­μα­τα), ερμη­νεύ­ο­ντας τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο.

Φωνές κοι­νω­νι­κής αντί­στα­σης στη λογο­τε­χνία της Νότιας Αμε­ρι­κής, της Άννε­κε Ιωαννάτου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο