Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Θαλής Τσιριμώκος, ήταν ο πρώτος παίκτης στον οποίο δόθηκε βραβείο fair play

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής (19/6) έφυ­γε από την ζωή σε ηλι­κία 68 ετών (γεν­νη­θείς το 1954) από καρ­δια­κό επει­σό­διο o παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής και τέως προ­πο­νη­τής Θαλής Τσιριμώκος.

Ο Τσι­ρι­μώ­κος ανα­δεί­χθη­κε δεύ­τε­ρος σκό­ρερ της σεζόν 1979–1980, με τη φανέ­λα του ΠΑΣ Γιάν­νι­να πίσω από τον Μπά­γε­βιτς, ενώ ήταν τρί­τος σκό­ρερ στην Α’ Εθνι­κή την σεζόν 1982–1983 με τη φανέ­λα του ΟΦΗ.

Στην καριέ­ρα του αγω­νί­στη­κε στον ΑΟ Παγκρα­τί­ου, περιο­χή όπου γεν­νή­θη­κε. Στον Πανα­θη­ναϊ­κό αγω­νί­στη­κε σε ορι­σμέ­να φιλι­κά παι­χνί­δια και αργό­τε­ρα έπαι­ξε σε Καλ­λι­θέα, ΠΑΣ Γιάν­νι­να, Άρη, ΟΦΗ και Απόλ­λων Σμύρνης.

Μάλι­στα, ήταν ο πρώ­τος παί­κτης στον οποίο δόθη­κε βρα­βείο fair play. Τη σεζόν 1983–1984, στην ανα­μέ­τση­ση ανά­με­σα σε ΟΦΗ και Ολυ­μπια­κό. Ο Σαρ­γκά­νης έπια­σε εντυ­πω­σια­κά την κεφα­λιά του Βλα­στού κι ο Τσι­ρι­μώ­κος, που ήταν μπρο­στά στη φάση, αγκά­λια­σε τον Σαργκάνη.

Τα τελευ­ταία χρό­νια διε­τέ­λε­σε προ­πο­νη­τής σε αρκε­τές ομά­δες Β, Γ’ Εθνι­κής και τοπι­κών πρωταθλημάτων.

Yπήρ­ξε και συνερ­γά­της του Άγγε­λου Ανα­στα­σιά­δη στον ΠΑΟΚ, αλλά και γενι­κός αρχη­γός στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο