Πέθανε ο Ισραηλινός συγγραφέας Άμος Οζ — Πήρε ανοιχτά θέση υπέρ της γενοκτονίας των Παλαιστινίων

Πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 79 ετών, ο  πολυ­με­τα­φρα­σμέ­νος Ισραη­λι­νός συγ­γρα­φέ­ας Άμος Οζ, το αυτο­βιο­γρα­φι­κό μυθι­στό­ρη­μα του οποί­ου «Ιστο­ρία αγά­πης και σκό­τους» γνώ­ρι­σε παγκό­σμια επι­τυ­χία. Ο γνω­στός συγ­γρα­φέ­ας πέθα­νε από τις συνέ­πειες του καρ­κί­νου Ο Άμος Οζ γεν­νή­θη­κε στην Ιερου­σα­λήμ στις 4 Μαΐ­ου του 1939 σε μια οικο­γέ­νεια ρωσι­κής και πολω­νι­κής κατα­γω­γής. Είχε τιμη­θεί με το περί­βλε­πτο βρα­βείο Γκαί­τε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Πέθα­νε ο Ισραη­λι­νός συγ­γρα­φέ­ας Άμος Οζ — Πήρε ανοι­χτά θέση υπέρ της γενο­κτο­νί­ας των Παλαι­στι­νί­ων.