Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας

Απε­βί­ω­σε σήμε­ρα το πρωί, 26 Δεκεμ­βρί­ου 2021, ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Κάρο­λος Παπού­λιας. Γεν­νή­θη­κε στο χωριό Μολυ­βδο­σκέ­πα­στος Ιωαν­νί­νων και ήταν γιος του υπο­στρά­τη­γου Γρη­γο­ρί­ου Παπού­λια. Απο­φοί­τη­σε από τη Νομι­κή Σχο­λή Αθη­νών. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Πανε­πι­στή­μιο του Μιλά­νου (Δημό­σιο Διε­θνές Δίκαιο και Διε­θνείς Σχέ­σεις) και στη συνέ­χεια έλα­βε το διδα­κτο­ρι­κό του δίπλω­μα από το Πανε­πι­στή­μιο της Κολω­νί­ας (Ιδιω­τι­κό Διε­θνές Δίκαιο). Η διδα­κτο­ρι­κή δια­τρι­βή του είχε τίτλο: “Erwerb und Verlust des unmittelbaren Besitzes im griechishen und deutschen Recht” («Η κτή­ση και η απώ­λεια της Νομής κατά το ελλη­νι­κό και γερ­μα­νι­κό δίκαιο»).

Όσον αφο­ρά την πολι­τι­κή του στα­διο­δρο­μία, το 1974 εντά­χθη­κε στο ΠΑΣΟΚ και εκλε­γό­ταν συνε­χώς βου­λευ­τής Ιωαν­νί­νων για 26 χρό­νια (1977–2004). Στην πρώ­τη κυβέρ­νη­ση Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου διο­ρί­στη­κε Υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, θέση στην οποία παρέ­μει­νε μέχρι το 1984, για να ανα­βαθ­μι­στεί στη συνέ­χεια σε Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών. Την περί­ο­δο 1985–1989 διε­τέ­λε­σε Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, ενώ στην οικου­με­νι­κή Κυβέρ­νη­ση Ζολώ­τα 1989–1990 διε­τέ­λε­σε Ανα­πλη­ρω­τής Υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας. Στη θέση του Υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών επα­νήλ­θε το 1993, για να παρα­μεί­νει μέχρι το 1996 και την παραί­τη­ση της Κυβέρ­νη­σης Παπαν­δρέ­ου, ενό­ψει της εκλο­γής του Κώστα Σημί­τη στο αξί­ω­μα του Πρω­θυ­πουρ­γού. Τέλος, δια­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βουλής.

Στις 12 Δεκεμ­βρί­ου 2004 προ­τά­θη­κε από τον Πρω­θυ­πουρ­γό Κώστα Καρα­μαν­λή για το αξί­ω­μα του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας. Υπέρ της πρό­τα­σης εκφρά­στη­κε και το ΠΑΣΟΚ. Στην πρώ­τη ψηφο­φο­ρία που έγι­νε στη Βου­λή στις 8 Φεβρουα­ρί­ου του 2005 ο Κάρο­λος Παπού­λιας εξε­λέ­γη Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας από τον πρώ­το γύρο με 279 ψήφους. Στις 3 Φεβρουα­ρί­ου 2010 ο Κάρο­λος Παπού­λιας επα­νε­ξε­λέ­γη στο ύπα­το αξί­ω­μα της χώρας με 266 ψήφους στο σύνο­λο των 298 ψηφι­σά­ντων. Υπερ­ψη­φί­στη­κε από σύσ­σω­μες τις Κοι­νο­βου­λευ­τι­κές Ομά­δες του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ. Με το απο­τέ­λε­σμα αυτό έγι­νε ο τρί­τος Πρό­ε­δρος που επα­νε­κλέ­γε­ται για δεύ­τε­ρη θητεία. Ήταν νυμ­φευ­μέ­νος με τη Μαρία Πάνου και είχε τρεις κόρες.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο