Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου της Ακρόπολης

Πέθα­νε ο πρό­ε­δρος του ΔΣ του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης, καθη­γη­τής Δημή­τρης Παντερ­μα­λής, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και του Μουσείο.

Με βαθιά οδύ­νη και συγκί­νη­ση, το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού και το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης ανα­κοι­νώ­νουν την απώ­λεια του Προ­έ­δρου του Δ.Σ. του Μου­σεί­ου, καθη­γη­τή Δημή­τρη Παντερ­μα­λή, ανα­φέ­ρε­ται στην επί­ση­μη ανακοίνωση.

Υπήρ­ξε πρω­το­πό­ρος, διευ­θύ­νο­ντας τις ανα­σκα­φές στο Δίον, όπου ανέ­πτυ­ξε ένα και­νο­τό­μο αρχαιο­λο­γι­κό και φυσι­κό πάρ­κο. Εφε­ρε νέες, σύγ­χρο­νες ιδέ­ες, ως Πρό­ε­δρος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Αρχαιο­λο­γί­ας και Κοσμή­το­ρας της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο