Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο κουβανός επαναστάτης, στρατηγός Εφιχένιο Αμεϊχέιρας Ντελγκάδο

Ο στρα­τη­γός Εφι­χέ­νιο Αμεϊ­χέι­ρας Ντελ­γκά­δο, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, πέθα­νε σε ηλι­κία 88 ετών στην Αβά­να, όπως έγι­νε γνω­στό από επί­ση­μες πηγές.

Ο Εφι­χέ­νιο Αμεϊ­χέι­ρας ήταν μετα­ξύ εκεί­νων που μαζί με τον Φιντέλ Κάστρο έφτα­σαν στην Κού­βα από το Μεξι­κό με το σκά­φος «Γκράν­μα» το 1956. Στον ανταρ­το­πό­λε­μο στη Σιέ­ρα Μαέ­στρα κέρ­δι­σε τον τίτλο του «κομα­ντά­ντε», τον ανώ­τε­ρο στον επα­να­στα­τι­κό στρατό.

Μετά τη νίκη της επα­νά­στα­σης διο­ρί­ζε­ται αρχη­γός της Εθνι­κής Επα­να­στα­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας. Πολέ­μη­σε στον Κόπλο των Χοί­ρων ως αρχη­γός του Εθνι­κού Επα­να­στα­τι­κού Τάγ­μα­τος Αστυ­νο­μί­ας που αντι­με­τώ­πι­σε την εισβο­λή των μισθο­φό­ρων και επί­σης ξεχώ­ρι­σε στον αγώ­να ενά­ντια στους ληστές στο Escambray. Ανή­κε στο σώμα των κου­βα­νι­κών στρα­τευ­μά­των που εκπλή­ρω­σαν τη διε­θνι­στι­κή απο­στο­λή στις Δημο­κρα­τί­ες της Αλγε­ρί­ας και της Αγκόλα.

Κατά τη διάρ­κεια της στρα­τιω­τι­κής του στα­διο­δρο­μί­ας είχε διά­φο­ρες θέσεις ευθύ­νης, μετα­ξύ των οποί­ων ο αρχη­γός του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Στρα­τού και ο ανα­πλη­ρω­τής επι­κε­φα­λής υπουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανάπτυξης.

Του απο­νε­μή­θη­κε ο τίτλος του στρα­τη­γού και ο τιμη­τι­κός τίτλος του «ήρωα της Δημο­κρα­τί­ας της Κούβας»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο