Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο μουσικολόγος Μάρκος Δραγούμης

«Έφυ­γε» σε ηλι­κία 89 ετών ο μου­σι­κο­λό­γος, βαθύς γνώ­στης και μελε­τη­τής της βυζα­ντι­νής μου­σι­κής παρά­δο­σης, Μάρ­κος Δραγούμης.

Ο Μάρ­κος Δρα­γού­μης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1934. Σπού­δα­σε πιά­νο, ανώ­τε­ρα θεω­ρη­τι­κά και βυζα­ντι­νή μου­σι­κή και στη συνέ­χεια πραγ­μα­το­ποί­η­σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στη μου­σι­κο­λο­γία με υπο­τρο­φία του Βρε­τα­νι­κού Συμ­βου­λί­ου στο Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρδης.

Μετά την επι­στρο­φή του στην Ελλά­δα εργά­στη­κε στο Κολ­λέ­γιο Αθη­νών (1964–1988) ως δάσκα­λος μου­σι­κής καθώς και στο Ωδείο Αθη­νών (1970–2003) ως δάσκα­λος ιστο­ρί­ας της μου­σι­κής. Ήταν υπεύ­θυ­νος του Μου­σι­κού Λαο­γρα­φι­κού Αρχεί­ου του Κέντρου Μικρα­σια­τι­κών Σπου­δών καθώς και μέλος της Διε­θνούς Μου­σι­κο­λο­γι­κής Εταιρείας.

Σημειώ­νε­ται πως, από την πλευ­ρά του πατέ­ρα του, κατά­γε­ται από την παλιά οικο­γέ­νεια Δρα­γού­μη και ήταν εγγο­νός του πρω­θυ­πουρ­γού Στέ­φα­νου Δρα­γού­μη και ανι­ψιός του Ίωνα Δρα­γού­μη. Από την πλευ­ρά της μητέ­ρας του είναι δισέγ­γο­νος του Αρι­στο­τέ­λη Βαλαωρίτη.

Κόρη του είναι η ηθο­ποιός Νατα­λία Δραγούμη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο