Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Μπάμπης Ιωάννου

Έφυ­γε από τη ζωή  ο συγ­γρα­φέ­ας Μπά­μπης Ιωάν­νου, ένας λαϊ­κός αγω­νι­στής, μαρ­ξι­στής — λενι­νι­στής που πάλε­ψε για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρωπο.

Γεν­νή­θη­κε το 1939 στην Πολυ­κάρ­πη Καστο­ριάς από οικο­γέ­νεια αντι­στα­σια­κών, κομ­μου­νι­στών. Οργα­νώ­θη­κε στη Νεο­λαία της ΕΔΑ το 1961. Αργό­τε­ρα δού­λε­ψε δρα­στή­ρια στους Λαμπρά­κη­δες. Στη στρα­τιω­τι­κή του θητεία, μου­λα­ράς, βασα­νί­στη­κε στον Κολιν­δρό Πιε­ρί­ας, αλλά έμει­νε όρθιος. Με την κήρυ­ξη της δικτα­το­ρί­ας στις 21/4/67 διέ­φυ­γε τη σύλ­λη­ψη και κατέ­φυ­γε στη Γερ­μα­νία. Αργό­τε­ρα έφτα­σε στην Τασκέν­δη της ΕΣΣΔ, όπου σπού­δα­σε σκη­νο­θε­σία. Ηταν συνερ­γά­της της εφη­με­ρί­δας «Νέος Δρό­μος» της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Τασκέν­δης του ΚΚΕ.

Ασχο­λή­θη­κε με τον κινη­μα­το­γρά­φο και έγρα­ψε μυθι­στο­ρή­μα­τα. Το τελευ­ταίο έργο του, «ΕΣΣΔ — Με το χέρι στην καρ­διά, 1967 — 1993», κυκλο­φό­ρη­σε από τη «Σύγ­χρο­νη Επο­χή». Η εργα­σία του «Η στρα­τευ­μέ­νη τέχνη στο έργο του Αισχύ­λου» βρα­βεύ­τη­κε με το μετάλ­λιο «Λένιν» από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας της ΕΣΣΔ στην πόλη Βόλ­γα του Καζάν το 1974. Τα τελευ­ταία χρό­νια μοί­ρα­ζε τη ζωή του ανά­με­σα στη Μόσχα και την Αθήνα.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Σάβ­βα­το 9/4 στις 10.30 π.μ. στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο