Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, φυσιογνωμία του παγκόσμιου μπάσκετ

Απε­βί­ω­σε  σε ηλι­κία 94 ετών ο Μπό­ρι­σλαβ Στάνκοβιτς,στο σπί­τι του στο Βελι­γρά­δι. Υπήρ­ξε μία από τις κορυ­φαί­ες φυσιο­γνω­μί­ες του παγκό­μιου μπά­σκετ . Δια­τέ­λε­σε  Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Παγκό­σμιας Ομο­σπον­δί­ας Καλα­θο­σφαί­ρι­σης από το 1976 μέχρι το 2003 ενώ ήταν μέλος και της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επιτροπής. 

Ήταν εκεί­νος  που ουσια­στι­κά άνοι­ξε τον δρό­μο για την συμ­με­το­χή της Dream Team στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες το 1992, επι­τρέ­πο­ντας την συμ­με­το­χή παι­κτών του ΝΒΑ στις διορ­γα­νώ­σεις της FIBA.

Το 1991 εισή­χθη­κε στο Hall Of Fame για την προ­σφο­ρά του στο παγκό­σμιο μπάσκετ!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο