Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Ολυμπιονίκης Λεωνίδας Πελεκανάκης, ύστερα από μάχη με την COVID-19

Ο Ολυ­μπιο­νί­κης Λεω­νί­δας Πελε­κα­νά­κης έφυ­γε από τη ζωή σήμε­ρα το πρωί σε ηλι­κία 58 ετών ύστε­ρα από μάχη με την COVID-19 που κρά­τη­σε, σχε­δόν, δύο μήνες.

Ο πρω­τα­θλη­τής της ιστιο­πλο­ΐ­ας έγι­νε ο πρώ­τος Έλλη­νας αθλη­τής υψη­λού επι­πέ­δου που έφυ­γε από τη ζωή εξαι­τί­ας του θανα­τη­φό­ρου ιού. Ο Λεω­νί­δας Πελε­κα­νά­κης δεν αντι­με­τώ­πι­ζε κάποιο πρό­βλη­μα υγεί­ας. Αντί­θε­τα, μέχρι και τον Οκτώ­βριο έπαιρ­νε μέρος σε αγώ­νες ανοι­κτής θαλάσσης.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο