Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής Νομικής του ΑΠΘ Λάμπρος Μαργαρίτης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 68 ετών ο ομό­τι­μος καθη­γη­τής Νομι­κής του ΑΠΘ Λάμπρος Μαργαρίτης.

Ο Λάμπρος Μαρ­γα­ρί­της γεν­νή­θη­κε το 1954 στα Βρα­γκια­νά Καρ­δί­τσας. Δίδα­σκε Ποι­νι­κό Δίκαιο και Ποι­νι­κή Δικο­νο­μία στο ΑΠΘ, του οποί­ου ήταν επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της από το 1980.

Πριν μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα πήρε τον τίτλο του ομό­τι­μου, δια­τη­ρώ­ντας τη διδα­σκα­λία του στα μετα­πτυ­χια­κά τμή­μα­τα του Πανε­πι­στη­μί­ου. Το επι­στη­μο­νι­κό του έργο λαμπρύ­νει όλες τις νομι­κές βιβλιο­θή­κες. Ήταν διευ­θυ­ντής σύντα­ξης του νομι­κού περιο­δι­κού «Ποι­νι­κή Δικαιοσύνη».

Ως επι­κε­φα­λής νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κών επι­τρο­πών συμ­με­τεί­χε στη σύντα­ξη του Ποι­νι­κού Κώδι­κα και του Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικονομίας.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ

Σε συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα για τον θάνα­το του πανε­πι­στη­μια­κού Λάμπρου Μαρ­γα­ρί­τη η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ αναφέρει:

«Με θλί­ψη ενη­με­ρω­θή­κα­με για τον ξαφ­νι­κό θάνα­το του Ομό­τι­μου Καθη­γη­τή της Νομι­κής του ΑΠΘ Λάμπρου Μαργαρίτη.

Ο Λάμπρος Μαρ­γα­ρί­της υπήρ­ξε εξαί­ρε­τος δάσκα­λος του ποι­νι­κού δικαί­ου ενώ στή­ρι­ξε με την παρου­σία ή τις γνω­μο­δο­τή­σεις του, όπο­τε του ζητή­θη­κε, αγω­νι­στές του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινήματος.

Εκφρά­ζου­με τα βαθύ­τα­τα συλ­λυ­πη­τή­ρια μας στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο