Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Πίτερ Χιγκς, «πατέρας» του «σωματιδίου του Θεού»

Ο Βρε­τα­νός φυσι­κός Πίτερ Χιγκς, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Φυσι­κής το 2013 για το «Σωμα­τί­διο Χιγκς», που θεω­ρεί­ται το θεμε­λιώ­δες στοι­χείο της θεμε­λιώ­δους δομής της ύλης, πέθα­νε χθες σε ηλι­κία 94 ετών, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το Πανε­πι­στή­μιο του Εδιμβούργου.

«Πέθα­νε ήσυ­χα στο σπί­τι του τη Δευ­τέ­ρα 8 Απρι­λί­ου μετά από σύντο­μη ασθέ­νεια», ανέ­φε­ρε το Πανε­πι­στή­μιο σε ανα­κοί­νω­σή του.

Η ύπαρ­ξη του σωμα­τι­δί­ου του Χιγκς δίνει τη δυνα­τό­τη­τα για εξή­γη­ση στον τρό­πο που συγκρο­τεί­ται η ύλη προσ­δί­δο­ντάς της ιδιό­τη­τες όπως για παρά­δειγ­μα η μάζα. Το μπο­ζό­νιο αυτό φαί­νε­ται να βρί­σκε­ται στο ενερ­γεια­κό φάσμα μετα­ξύ 115–127 GeV, (με τα 125 GeV να αντι­στοι­χούν σε μάζα ίση με 133 πρωτονίων).

Η ανα­κά­λυ­ψή του θα βοη­θή­σει στην καλύ­τε­ρη κατα­νό­η­ση της δημιουρ­γί­ας του σύμπα­ντος λύνο­ντας θέμα­τα, στη θεω­ρία της μεγά­λης έκρη­ξης, αμέ­σως μετά τα πρώ­τα κλά­σμα­τα του δευ­τε­ρό­λε­πτου της γέν­νη­σης του σύμπαντος.

Το 2013 ο Πίτερ Χιγκς και ο Φραν­σουά Ανγκλέρ βρα­βεύ­τη­καν με το Βρα­βείο Νόμπελ Φυσι­κής για την εργα­σία τους και την πρό­βλε­ψή τους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο