Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Παναγιώτης Τζένος, διευθυντής του δημοσιογραφικού ομίλου «Παραπολιτικά»

Πέθα­νε σε ηλι­κία 47 ετών από ανα­κο­πή ο διευ­θυ­ντής του δημο­σιο­γρα­φι­κού ομί­λου «Παρα­πο­λι­τι­κά» Πανα­γιώ­της Τζένος. 

Σύμ­φω­να με τα όσα έγι­ναν γνω­στά ο Πανα­γιώ­της Τζέ­νος ήταν σε ξενο­δο­χείο της Πάτρας από όπου κατά­γο­νταν. Αισθάν­θη­κε αδια­θε­σία και λίγα λεπτά αργό­τε­ρα έχα­σε τις αισθή­σεις του.

Δια­κο­μί­στη­κε το βρά­δυ της Κυρια­κής στο Νοσο­κο­μείο «Άγιος Ανδρέ­ας» όπου δια­πι­στώ­θη­κε πως ήταν νεκρός.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο