Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο «πατέρας» του Μίσα

Πέθα­νε στη Μόσχα σε ηλι­κία 84 ετών ο δημιουρ­γός του Μίσα, της μασκότ των Ολυ­μπια­κών αγώ­νων της Μόσχας, της κατά πολ­λούς δημο­φι­λέ­στε­ρης στην ιστο­ρία των Αγώνων.

Την είδη­ση του θανά­του του Βίκτρο Τσί­ζι­κοφ Μίσα γνω­στο­ποί­η­σε ο εκδο­τι­κός οίκος παι­δι­κών βιβλί­ων ACT.

Ο Βίκτορ Τσί­ζι­κοφ, υπήρ­ξε ένας από τους δια­ση­μό­τε­ρους εικο­νο­γρά­φους παι­δι­κών βιβλί­ων στη Sobietik;h ;Envsh,  αλλά έγι­νε παγκο­σμί­ως γνω­στός ως δημιουρ­γός του «Μίσα», του καφέ αρκού­δου που ήταν ζωσμέ­νος με τους πέντε κύκλους των Ολυ­μπια­κών Αγώνων.

Η εικό­να του Μίσα να δακρύ­ζει στην Τελε­τή λήξης, απο­χαι­ρε­τώ­ντας τους θεα­τές, έχει μεί­νει χαραγ­μέ­νη στη μνή­μη όσων είχαν παρα­κο­λου­θή­σει τους «ψυχρο­πο­λε­μι­κούς» Αγώ­νες του 1980.

Για την επι­λο­γή της επι­σή­μου μασκότ, ομά­δα Σοβιε­τι­κών καλ­λι­τε­χνών είχε δημιουρ­γή­σει τότε περισ­σό­τε­ρες από 60 εκδο­χές, αυτή που επε­λέ­γη όμως ήταν η μασκότ του Τσίζικοφ.

«Είναι συμ­βο­λι­κό που ο καλ­λι­τέ­χνης μας άφη­σε αλλά πολ­λοί από εμάς θυμό­μα­στε τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1980», ανέ­γρα­ψε ο εκδο­τι­κός οίκος ACT Deti στο Facebook, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «η εικό­να του Ολυ­μπια­κού αρκού­δου άγγι­ξε τις καρ­διές εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώπων».

Στην Τελε­τή λήξης των Αγώ­νων της Μόσχας, ο Μίσα «εμφα­νί­στη­κε» αρχι­κά στις κερ­κί­δες απο­χαι­ρε­τώ­ντας τον κόσμο δακρυ­σμέ­νος ενώ στη συνέ­χεια απέ­δρα­σε στον ουρα­νό συνο­δευό­με­νος από πολύ­χρω­μα μπαλόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο