Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Περικλής Κοροβέσης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 79 ετών, μετά από νοση­λεία σε νοσο­κο­μείο ο συγ­γρα­φέ­ας Περι­κλής Κορο­βέ­σης. Ο Περι­κλής Κορο­βέ­ση­ςγεν­νή­θη­κε  το 1941 στο Αργο­στό­λι Κεφαλληνίας.

Σπού­δα­σε θέα­τρο με τον Δημή­τρη Ροντή­ρη, σημειο­λο­γία με τον Ρολάν Μπαρτ και παρα­κο­λού­θη­σε μαθή­μα­τα των Πιερ Βιντάλ-Νακέ, Μαρ­σέλ Ντε­τιέν, Κορ­νή­λιου Καστο­ριά­δη και άλλων στο Παρί­σι. Μετεί­χε από μικρή ηλι­κία στο κίνη­μα της αρι­στε­ράς και επί χού­ντας φυλα­κί­στη­κε και εξορίστηκε.

Το πρώ­το και πιο γνω­στό του βιβλίο είναι οι Ανθρω­πο­φύ­λα­κες (1969), όπου περι­γρά­φο­νται τα βασα­νι­στή­ρια στα οποία προ­έ­βαι­νε η Χού­ντα των Συνταγ­μα­ταρ­χών, απο­τυ­πώ­νο­ντας και την προ­σω­πι­κή του εμπειρία.

Αρχι­κά κυκλο­φό­ρη­σε κρυ­φά, αλλά αργό­τε­ρα μετα­φρά­στη­κε σε πολ­λές γλώσ­σες. Έκτο­τε δημο­σί­ευ­σε και άλλα βιβλία, όπως η Αρι­στε­ρή Ανα­κύ­κλω­ση, οι Παρά­πλευ­ρες καθη­με­ρι­νές απώ­λειες, οι Γυναί­κες ευσε­βείς του πάθους, Η πολι­τι­κή βία είναι πάντο­τε φασι­στι­κή, Στο κέντρο του περι­θω­ρί­ου και άλλα. Εκτός από πεζά, συνέ­γρα­ψε και θεα­τρι­κά έργα (π.χ Tango Bar), αλλά και παιδικά.

Εργά­στη­κε ως αρθρο­γρά­φος στις εφη­με­ρί­δες Ελευ­θε­ρο­τυ­πία, Η Επο­χή και στην Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών ενώ συνερ­γά­στη­κε και με διά­φο­ρα περιο­δι­κά, πολι­τι­κά ή λογο­τε­χνι­κά, όπως η Γαλέρα.

Το 1998 εξε­λέ­γη δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο Αθη­ναί­ων, με το συν­δυα­σμό του Λέο­ντα Αυδή (ΚΚΕ) και αργό­τε­ρα βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ στο ξεκί­νη­μα του. Το 2007 εκλέ­χθη­κε στην Α΄περιφέρεια Αθη­νών και μετεί­χε στη Διαρ­κή Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής που ήταν μέλος της Διπλω­μα­τι­κής Αντι­προ­σω­πεί­ας για τη φιλία και συνερ­γα­σία με τα κοι­νο­βού­λια της Γεωρ­γί­ας, Νότιας Αφρι­κής και Σου­η­δί­ας. Το 2009 απο­χώ­ρη­σε από το ΣΥΡΙΖΑ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο