Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Πολ Άλεν, συνιδρυτής της Microsoft

Ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος Πολ Άλεν, συνι­δρυ­τής το 1975, μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς, της αμε­ρι­κα­νι­κής εται­ρεί­ας πλη­ρο­φο­ρι­κής Microsoft, πέθα­νε τη Δευ­τέ­ρα σε ηλι­κία 65 ετών εξαι­τί­ας επι­πλο­κών του καρ­κί­νου από τον οποίο έπα­σχε, γνω­στο­ποί­η­σε εξ ονό­μα­τος της οικο­γέ­νειάς του η εται­ρεία του, η Vulcan.

«Με μεγά­λη μας θλί­ψη ανα­κοι­νώ­νου­με τον θάνα­το του ιδρυ­τή μας Πολ Άλεν, συνι­δρυ­τή της Microsoft», ανέ­φε­ρε η Vulcan, την οποία δημιούρ­γη­σε και της οποί­ας βασι­κός μέτο­χος ήταν ο δισεκατομμυριούχος.

Ο Άλεν «πέθα­νε τη Δευ­τέ­ρα το από­γευ­μα» εξαι­τί­ας των «επι­πλο­κών του λεμ­φώ­μα­τος μη-Χότζ­κιν» από το οποίο έπα­σχε, στο Σιάτλ, στις βορειο­δυ­τι­κές ΗΠΑ, σύμ­φω­να με την ανακοίνωση.

Ο Πολ Άλεν είχε γνω­στο­ποι­ή­σει στις αρχές Οκτω­βρί­ου ότι παρου­σί­α­σε υπο­τρο­πή στην ασθέ­νεια, για την οποία είχε υπο­βλη­θεί σε θερα­πεία μια πρώ­τη φορά το 2009, δια­βε­βαιώ­νο­ντας πως οι για­τροί του ήταν «αισιό­δο­ξοι».

Ο Άλεν απο­χώ­ρη­σε από τη Microsoft το 1983, πριν ιδρύ­σει και γίνει πρό­ε­δρος της επεν­δυ­τι­κής εται­ρεί­ας, η έδρα της οποί­ας βρί­σκε­ται στο Σιάτλ και δια­χει­ρί­ζε­ται πόρους στους τομείς του πολι­τι­σμού, των ακι­νή­των, των ΜΜΕ και του αθλητισμού.

Η περιου­σία του ανερ­χό­ταν το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας σε 20,3 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, σύμ­φω­να με το περιο­δι­κό Forbes. Ο Πολ Άλεν ήταν μετα­ξύ άλλων ιδιο­κτή­της της ομά­δας του αμε­ρι­κά­νι­κου ποδο­σφαί­ρου Seattle Seahawks.

Παρό­τι έτει­νε να απο­φεύ­γει τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας, ο Άλεν έγρα­ψε μια αυτο­βιο­γρα­φία που κυκλο­φό­ρη­σε το 2011. Στο βιβλίο περιέ­γρα­φε μετα­ξύ άλλων το πώς ο — παι­δι­κός του φίλος — Γκέιτς, τον οποίο έπει­σε να εγκα­τα­λεί­ψει τις σπου­δές του στο Χάρ­βαρντ για να ιδρύ­σουν μια εται­ρεία που θα παρή­γα­γε υπο­λο­γι­στές και λογι­σμι­κό, είχε απο­δυ­θεί σε μηχα­νορ­ρα­φί­ες για να μειω­θεί το μετο­χι­κό κεφά­λαιο του Άλεν στην Microsoft.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο