Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και υφυπουργός Τάσος Νεράντζης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 72 ετών ο πρώ­ην βου­λευ­τής της ΝΔ και υφυ­πουρ­γός στην κυβέρ­νη­ση του Κώστα Καρα­μαν­λή, Τάσος Νεράντζης.

Ο Τ. Νεράν­τζης γεν­νή­θη­κε στη Νίκαια του Πει­ραιά το 1948 και σπού­δα­σε νομι­κή στο Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών.

Υπήρ­ξε ιδρυ­τι­κό μέλος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και εξε­λέ­γη πρώ­τη φορά βου­λευ­τής στην περι­φέ­ρεια Β΄ Πει­ραιώς με το ίδιο κόμ­μα στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 1974. Επα­νε­κλέ­χτη­κε το Νοέμ­βριο του 1989, και το 1993. Από τότε επα­νε­κλε­γό­ταν συνε­χώς έως και τις εκλο­γές του Ιου­νί­ου 2012.

Έχει δια­τε­λέ­σει γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας και αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής καθώς και μέλος στην επι­τρο­πή για την ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος και την εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή για την Siemens. Μέχρι το 2014 ήταν πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βουλής.

Στην κυβέρ­νη­ση Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή διε­τέ­λε­σε υφυ­πουρ­γός μετα­φο­ρών και επι­κοι­νω­νί­ας (10 Μαρ­τί­ου 2004 – 15 Φεβρουα­ρί­ου 2006) καθώς και υφυ­πουρ­γός ανά­πτυ­ξης (15 Φεβρουα­ρί­ου 2006 – 19 Σεπτεμ­βρί­ου 2007).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο