Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο πρώην πάπας Βενέδικτος

Ο πρώ­ην πάπας Βενέ­δι­κτος πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 95 ετών, ανα­κοί­νω­σε το Βατικανό.

“Με θλί­ψη σας ανα­κοι­νώ­νω ότι ο επί­τι­μος πάπας Βενέ­δι­κτος 16ος, πέθα­νε σήμε­ρα στις 09:34 (τοπι­κή ώρα)”, επε­σή­μα­νε σε γρα­πτή ανα­κοί­νω­ση ο Ματέο Μπρού­νι επι­κε­φα­λής των υπη­ρε­σιών Τύπου της Αγί­ας Έδρας, προ­σθέ­το­ντας ότι “περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες θα δοθούν το συντο­μό­τε­ρο δυνατό”.

Ο Βενέ­δι­κτος 16ος, ο οποί­ος έγι­νε το 2013 ο πρώ­τος Ποντί­φι­κας που παραι­τή­θη­κε έπει­τα από 600 χρό­νια, λάμ­βα­νε θερα­πεία σε πρώ­ην μονα­στή­ρι στο Βατι­κα­νό όπου ζού­σε έκτοτε.

Ο Βενέ­δι­κτος, ο πρώ­τος Γερ­μα­νός πάπας εδώ και 1.000 χρό­νια, εξε­λέ­γη στις 19 Απρι­λί­ου του 2005 για να δια­δε­χθεί τον πολύ δημο­φι­λή πάπα Ιωάν­νη Παύ­λο Β’, που έμει­νε στην κεφα­λή της ρωμαιο­κα­θο­λι­κής εκκλη­σί­ας για 27 χρόνια.

Ο Βενέ­δι­κτος ανα­κοί­νω­σε την πρό­θε­σή του να παραι­τη­θεί στις 11 Φεβρουα­ρί­ου του 2013. Δήλω­σε ότι δεν είχε πια τη σωμα­τι­κή και ψυχι­κή δύνα­μη να ηγη­θεί της εκκλη­σί­ας. Στις 28 Φεβρουα­ρί­ου της ίδιας χρο­νιάς παραι­τή­θη­κε επί­ση­μα και μετα­κι­νή­θη­κε προ­σω­ρι­νά στη θερι­νή παπι­κή κατοι­κία, νότια της Ρώμης, ενώ καρ­δι­νά­λιοι από όλο τον κόσμο συγκε­ντρώ­θη­καν στη Ρώμη για να εκλέ­ξουν τον διά­δο­χό του. Ο Φρα­γκί­σκος, ο πρώ­τος πάπας από τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, εξε­λέ­γη διά­δο­χός του στις 13 Μαρ­τί­ου του 2013.

Από τις 2 Ιανουα­ρί­ου, η σορός του επί­τι­μου πάπα Βενέ­δι­κτου, ο οποί­ος απε­βί­ω­σε σήμε­ρα το πρωί, θα τεθεί σε λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα στο Βατι­κα­νό. Στην συνέ­χεια, σύμ­φω­να με την ιτα­λι­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση Rai, πρό­κει­ται να τελε­σθεί επί­ση­μη κηδεία, με πολι­τι­κούς και θρη­σκευ­τι­κούς ηγέτες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο