Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο πρώτος άνθρωπος (Σοβιετικός) στην ιστορία που έκανε περίπατο στο Διάστημα

Ο Σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της Αλε­ξέι Λεό­νοφ, που υπήρ­ξε ο πρώ­τος άνθρω­πος στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας, ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποί­η­σε περί­πα­το στο Διά­στη­μα, πέθα­νε στη Μόσχα σε ηλι­κία 85 ετών.

Τον θάνα­το του ανα­κοί­νω­σε η βοη­θός του, η Νατα­λία Φιλι­μό­νο­βα , δηλώ­νο­ντας ότι ο Αλε­ξέι Λεό­νοφ πέθα­νε στο νοσο­κο­μείο Μπουρ­ντέν­κο έπει­τα από μακρο­χρό­νια ασθέ­νεια. Την είδη­ση του θανά­του του επι­βε­βαί­ω­σε και το Κέντρο εκπαί­δευ­σης κοσμοναυτών.

Ο Λεό­νοφ πραγ­μα­το­ποί­η­σε δύο δια­στη­μι­κές πτή­σεις, οι οποί­ες διήρ­κε­σαν συνο­λι­κά 7 ημέ­ρες και 33 λεπτά. Την πρώ­τη του πτή­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε στις 18–19 Μαρ­τί­ου του 1965, με το δια­στη­μό­πλοιο «Βασχόντ», στο οποίο ήταν δεύ­τε­ρος κυβερ­νή­της, με κυβερ­νή­τη τον κοσμο­ναύ­τη Πάβελ Μπελιάγεφ.

Κατά τη διάρ­κεια της πρώ­της του αυτής πτή­σης, στις 18 Μαρ­τί­ου ο Λεό­νοφ πραγ­μα­το­ποί­η­σε περί­πα­το στο Διά­στη­μα κατα­κτώ­ντας τον τίτλο του πρώ­του ανθρώ­που στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας που πραγ­μα­το­ποί­η­σε περί­πα­το στο Διάστημα.

Κατά την διάρ­κεια της δεύ­τε­ρης πτή­σης του στο Διά­στη­μα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τις 15 έως τις 21 Ιου­λί­ου 1975, ο Λεό­νοφ ως κυβερ­νή­της του πλη­ρώ­μα­τος συμ­με­τεί­χε στην πρώ­τη σύν­δε­ση δια­στη­μο­πλοί­ων από δια­φο­ρε­τι­κές χώρες και συγκε­κρι­μέ­να του δια­στη­μο­πλοί­ου της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης Soyuz-19 και του αμε­ρι­κα­νι­κού δια­στη­μο­πλοί­ου Apollo 18. Τότε σε δια­στη­μι­κή τρο­χιά πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώ­τη συνά­ντη­ση και η ιστο­ρι­κή χει­ρα­ψία μετα­ξύ των πλη­ρω­μά­των των δύο δια­στη­μο­πλοί­ων Αλε­ξέι Λεό­νοφ, Βαλέ­ρι Κου­μπά­σοφ , Βένς Μπράντ, Τόμας Στάφ­φορντ και Ντό­ναλντ Σλέϊτον.

Ανή­με­ρα των 85ων γενε­θλί­ων του, φέτος στις 29 Μαΐ­ου, τα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος του Διε­θνούς Δια­στη­μι­κού Σταθ­μού (ISS) Όλεγκ Κονο­νέν­κο και Αλε­ξέι Οφτσί­νιν αφιέ­ρω­σαν στον Λεό­νοφ τον περί­πα­τό τους στο Διά­στη­μα. Στις δια­στη­μι­κές τους στο­λές είχαν δια­κρι­τι­κά που έγρα­φαν «Λεό­νοφ Νο1» και «Χρό­νια Πολ­λά Αλε­ξέι Αρχί­πο­βιτς Λεό­νοφ», ενώ είχαν μαζί τους στον δια­στη­μι­κό περί­πα­το μια φωτο­γρα­φία του.

Όπως δήλω­σε η βοη­θός του, ο απο­χαι­ρε­τι­σμός και η κηδεία του Αλε­ξέι Λεό­νοφ θα γίνουν στις 15 Οκτω­βρί­ου στο Ομο­σπον­δια­κό στρα­τιω­τι­κό νεκρο­τα­φείο της Μόσχας.

Τα ρωσι­κά τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα, τρο­πο­ποί­η­σαν το πρό­γραμ­μά τους για να προ­βά­λουν αφιε­ρώ­μα­τα στην ζωή του Αλε­ξέι Λεό­νοφ, ο οποί­ος είχε τιμη­θεί δύο φορές με το βρα­βείο του ήρωα της Σοβιε­τι­κής Ένωσης .

Η NASA διέ­κο­ψε την μετά­δο­ση του περι­πά­του των αμε­ρι­κα­νών αστρο­ναυ­τών στο Διά­στη­μα για να ανα­κοι­νώ­σει την είδη­ση του θανά­του του Αλε­ξέι Λεό­νοφ. Οι αστρο­ναύ­τες Αντριου Μόρ­γκαν και Κρι­στί­να Κουκ άρχι­σαν στις 14.44 ώρα Μόσχας έναν περί­πα­το στο Διά­στη­μα από τον Διε­θνή Δια­στη­μι­κό Σταθ­μό για να αντι­κα­τα­στή­σουν δύο συσ­σω­ρευ­τές υδρο­γό­νου ‑νικε­λί­ου με πιο ισχυ­ρούς συσωρ­ρευ­τές Λιθί­ου ιόντων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο