Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Ροδόλφος Μορώνης, δημοσιογράφος, συγγραφέας και αντιπρόεδρος του ΕΣΡ

Εφυ­γε από τη ζωή ο Ροδόλ­φος Μορώ­νης, δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και αντι­πρό­ε­δρος του ΕΣΡ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο Ροδόλ­φος Μορώ­νης νοση­λευό­ταν το τελευ­ταίο διά­στη­μα με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγείας.

Γεν­νή­θη­κε το 1943 στην Αθή­να και σπού­δα­σε στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο. Εργά­στη­κε ως δημο­σιο­γρά­φος σε εφη­με­ρί­δες («Μεσημ­βρι­νή», «Τα Νέα», «Βρα­δυ­νή») ενώ κατά και­ρούς έχει ανα­λά­βει διευ­θυ­ντι­κές θέσεις σε τηλε­ο­πτι­κά κανά­λια. Υπήρ­ξε συντο­νι­στής ειδή­σε­ων στην Eurovision, Γενι­κός Διευ­θυ­ντής της ΕΤ‑1 (1989 — 1990), μέλος του ΕΣΡ (2002 — 2005), καθώς και ανα­πλη­ρω­τής διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της ΝΕΡΙΤ (20/5/2014 – 11/9/2014), Πρό­ε­δρος του Ινστι­τού­του Οπτι­κο­α­κου­στι­κών Μέσων ‑ΙΟΜ (2005–2011) και Πρό­ε­δρος του European Audiovisual Observatory (2010).

Την περί­ο­δο 1995 — 2000, ο Ροδόλ­φος Μορώ­νης δίδα­ξε τηλε­ο­πτι­κή δημο­σιο­γρα­φία στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο. Τον Αύγου­στο-Σεπτέμ­βριο του 2007 κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο ανέ­λα­βε Υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας στην κυβέρ­νη­ση Καρα­μαν­λή, ενώ στις 28 Αυγού­στου 2015, κατά τον διο­ρι­σμό της Υπη­ρε­σια­κής Κυβέρ­νη­σης Βασι­λι­κής Θάνου από τον Πρό­ε­δρο της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, ανέ­λα­βε τη θέση του Κυβερ­νη­τι­κού Εκπρο­σώ­που και Υπουρ­γός παρά τω Πρω­θυ­πουρ­γώ, μέχρι τη διε­νέρ­γεια εκλο­γών στις 20 Σεπτεμ­βρί­ου 2015.

Έχει συγ­γρά­ψει δύο βιβλία και έχει μετα­φρά­σει θεα­τρι­κά έργα, («Πινγκ Πονγκ» του Αρτύρ Αντα­μώφ, «Ένας άνθρω­πος για όλες τις επο­χές» του Ρόμπερτ Μπολτ, «Μιλού­σα­με για τρια­ντά­φυλ­λα» του Φρανκ Γκιλρόυ).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο