Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ροκ μουσικός Αντώνης Τουρκογιώργης

Σε ηλι­κία 73 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο θρυ­λι­κός εκπρό­σω­πος της ροκ σκη­νής, Αντώ­νης Τουρκογιώργης.

Ο Αντώ­νης Τουρ­κο­γιώρ­γης, που γεν­νή­θη­κε στις 18 Φεβρουα­ρί­ου 1951, ήταν Έλλη­νας ροκ μουσικός.

Έγι­νε αρχι­κά γνω­στός ως μπα­σί­στας και τρα­γου­δι­στής των Socrates Drank the Conium. Αργό­τε­ρα ακο­λού­θη­σε σόλο καριέ­ρα. Το 2007 κυκλο­φό­ρη­σε το αυτο­βιο­γρα­φι­κό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρό­τη­μα». Αδερ­φός του είναι ο κιθα­ρί­στας Άκης Τουρκογιώργης.

Οι “Σώκρατες”

Οι “Σώκρα­τες” γεν­νη­μέ­νοι το 1970 από τη δημιουρ­γι­κή διά­θε­ση των φοι­τη­τών τότε Γιάν­νη Σπά­θα και Αντώ­νη Τουρ­κο­γιώρ­γη , τις πρώ­τες τους εμφα­νί­σεις τις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στο “Κύτ­τα­ρο” της οδού Ηπεί­ρου, το οποίο έγι­νε και έδρα του συγκρο­τή­μα­τος. Η περί­φη­μη συναυ­λία τους στο “Σπόρ­τιγκ”, τον πρώ­το κιό­λας χρό­νο ίδρυ­σής τους (Χρι­στού­γεν­να ’70), τους καθιέ­ρω­σε σαν το καλύ­τε­ρο ελλη­νι­κό ροκ συγκρό­τη­μα και τους άνοι­ξε το δρό­μο για τη μετέ­πει­τα μεγά­λη καριέ­ρα τους στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Συναυ­λί­ες στην Ολλαν­δία, Γαλ­λία, Αγγλία και άλλες χώρες, συνερ­γα­σί­ες με κορυ­φαί­ους ξένους καλ­λι­τέ­χνες αλλά και με τους δικούς μας Βαγ­γέ­λη Παπα­θα­να­σί­ου, Μάνο Χατζι­δά­κι, Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, Μαρία Φαραντούρη,διεθνείς δια­κρί­σεις και κατα­πλη­κτι­κές κρι­τι­κές συν­θέ­τουν τη μακρό­χρο­νη κι επι­τυ­χη­μέ­νη πορεία του συγκρο­τή­μα­τος, το οποίο, στη διάρ­κεια της ζωής του, φιλο­ξέ­νη­σε τη δημιουρ­γι­κή κατά­θε­ση και άλλων μου­σι­κών, όπως οι: Ηλί­ας Μπου­κου­βά­λας, Γιώρ­γος Τρα­ντα­λί­δης, Κώστας Δου­κά­κης, Γιώρ­γος Ζηκο­γιάν­νης, Παύ­λος Αλεξίου.Το 1986 οι “Σώκρα­τες” στα­μά­τη­σαν την ενερ­γή δρά­ση τους και τα μέλη του συγκρο­τή­μα­τος ακο­λού­θη­σαν ξεχω­ρι­στές, εξί­σου επι­τυ­χη­μέ­νες προ­σω­πι­κές καριέρες.

Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)
«Επει­σό­διο» (1988)
«Μόνον Όρθιοι» (1990)
«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)
«Βήμα­τα» (1992)
«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)
«Taste of Conium» (1972)
«On the Wings» (1973)
«Phos» (1976)
«Waiting for Something» (1980)
«Breaking Through» (1981)
«Plaza» (1984)

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο