Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Ρόμπερτ Μουγκάμπε, πρώην πρόεδρος της Ζιμπάμπουε

Σε ηλι­κία 95 ετών πέθα­νε σήμε­ρα ο Ρόμπερτ Μου­γκά­μπε, ο πρώ­τος ηγέ­της της Ζιμπά­μπουε μετά την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας από τους βρε­τα­νούς. Την ανα­κοί­νω­ση του θανά­του έκα­νε μέσω Twitter ο πρό­ε­δρος της χώρας Έμερ­σον Μνανγκάγκουα.

Ο Μναν­γκά­γκουα ανέ­φε­ρε πως ο Μου­γκά­μπε υπήρ­ξε προσωπικότητα-«εικόνισμα της απε­λευ­θέ­ρω­σης», ήταν «πανα­φρι­κα­νι­στής που αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στην χει­ρα­φέ­τη­ση και την ενδυ­νά­μω­ση του λαού του» και ότι η «συμ­βο­λή του στην ιστο­ρία του έθνους μας και της ηπεί­ρου μας δεν θα ξεχα­στεί ποτέ».

Όπως μετέ­δω­σε το BBC, η οικο­γέ­νεια του Μου­γκά­μπε επι­βε­βαί­ω­σε ότι ο πρώ­τος ηγέ­της της χώρας μετά την ανε­ξαρ­τη­σία, που αντι­με­τώ­πι­ζε πολύ σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, απε­βί­ω­σε στη Σιγκα­πού­ρη, όπου νοση­λευό­ταν συχνά τα τελευ­ταία χρόνια.

Δάσκα­λος στο επάγ­γελ­μα, ηγή­θη­κε τη δεκα­ε­τία του 1960 αντάρ­τι­κου στρα­τού ενα­ντί­ον της βρε­τα­νι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας. Ο Μου­γκά­μπε ανέ­λα­βε πρό­ε­δρος στις 31 Δεκεμ­βρί­ου 1987. Έπει­τα από τρεις δεκα­ε­τί­ες στην εξου­σία, ανα­τρά­πη­κε με στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα τον Νοέμ­βρη του 2017. 

Εξα­να­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει την εξου­σία αφή­νο­ντας τη χώρα βυθι­σμέ­νη σε βαθιά οικο­νο­μι­κή κρί­ση, που δεν στα­μα­τά να επιδεινώνεται. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο