Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο σκηνοθέτης Αντώνης Παπαδόπουλος

Έφυ­γε από τη ζωή, σε ηλι­κία 64 ετών, χθες Πέμ­πτη 26 Μαρ­τί­ου, ο σκη­νο­θέ­της και καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του Φεστι­βάλ Ται­νιών Μικρού Μήκους Δρά­μας, Αντώ­νης Παπα­δό­που­λος, μετά από πολύ­μη­νη μάχη με τον καρ­κί­νο, αφή­νο­ντας ορφα­νό έναν θεσμό που απο­τέ­λε­σε για τον ίδιο έργο ζωής.

Γεν­νη­μέ­νος το 1956 στην Αθή­να, ο Αντώ­νη Παπα­δό­που­λος σπού­δα­σε σκη­νο­θε­σία κινη­μα­το­γρά­φου στην Ακα­δη­μία του Κιέ­βου. Κατά τη διάρ­κεια των σπου­δών του, μάλι­στα, σκη­νο­θέ­τη­σε θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, στις οποί­ες συμ­με­τεί­χε και ως ηθο­ποιός, ενώ έκα­νε, παράλ­λη­λα, έξι ται­νί­ες μικρού μήκους.

Επι­στρέ­φο­ντας στην Ελλά­δα, δίδα­ξε στη σχο­λή κινη­μα­το­γρά­φου Χατζί­κου. Στε­νή υπήρ­ξε και η συνερ­γα­σία του με τη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, για την οποία γύρι­σε αρκε­τά ντοκιμαντέρ.

Από το 1985 συμ­με­τεί­χε ενερ­γά στην πρω­το­βου­λία υπο­στή­ρι­ξης του Φεστι­βάλ Δρά­μας ως κύριου φεστι­βάλ ται­νιών μικρού μήκους στην Ελλά­δα, το οποίο κατά­φε­ρε να καθιε­ρώ­σει ως σημα­ντι­κό κινη­μα­το­γρα­φι­κό θεσμό και μάλι­στα με διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση. Ανέ­λα­βε την καλ­λι­τε­χνι­κή του διεύ­θυν­ση το 1999 και παρέ­μει­νε στο τιμό­νι του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Από το 2003 ήταν μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου, ενώ διε­τέ­λε­σε επί­σης μέλος της κρι­τι­κής επι­τρο­πής των Κρα­τι­κών Βρα­βεί­ων Ποιό­τη­τας Κινη­μα­το­γρά­φου του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού από το 1999 έως το 2009 και από το 2005 έως το 2006 συνερ­γά­στη­κε με το ΥΠΠΟΑ ως Ειδι­κός Σύμ­βου­λος Κινηματογραφίας.

Στις 14 Ιανουα­ρί­ου, η Εται­ρεία Ελλή­νων σκη­νο­θε­τών βρά­βευ­σε τον Αντώ­νη Παπα­δό­που­λο για τη σημα­ντι­κή προ­σφο­ρά του στον κινη­μα­το­γρά­φο και στον χώρο του πολιτισμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο