Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο σκηνοθέτης Ερρίκος Ανδρέου

Πέθα­νε σε ηλι­κία 84 ετών ο γνω­στός σκη­νο­θέ­της και σύζυ­γος της Νόρας Βαλ­σά­μη, Ερρί­κος Ανδρέ­ου. Νοση­λευό­ταν από τον Αύγου­στο σε νοσο­κο­μείο της Αθή­νας με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας. Την είδη­ση του θανά­του του έκα­νε γνω­στή ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας με ανάρ­τη­σή του στο Facebook.

Ο Ερρί­κος Ανδρέ­ου γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 15 Δεκεμ­βρί­ου 1938 και μεγά­λω­σε στο Γιο­χά­νε­σμπουργκ της Nότιας Aφρι­κής. Εκεί, σπού­δα­σε σε αγγλό­φω­νο πανε­πι­στή­μιο Ιστο­ρία της Τέχνης και Αγγλι­κή Λογο­τε­χνία και συνέ­χι­σε τις σπου­δές του στο σενά­ριο και την σκη­νο­θε­σία στη Μεγά­λη Ακα­δη­μία Κινη­μα­το­γρά­φου της Ρώμης.

Με την επι­στρο­φή του στην Ελλά­δα εργά­στη­κε ως βοη­θός σκη­νο­θέ­τη σε διε­θνείς παρα­γω­γές, όπως, «Τα Κανό­νια του Ναβα­ρό­νε», και «Λέων της Σπάρ­της». Το 1961 σκη­νο­θέ­τη­σε την πρώ­τη του ται­νία «Ο Εφιάλ­της» σε δικό του σενά­ριο και παρα­γω­γή, η οποία κέρ­δι­σε δια­κρί­σεις στο Φεστι­βάλ του Νέου Δελ­χί και στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το 1964 σκη­νο­θέ­τη­σε την ται­νία «Επι­στρο­φή», η οποία κέρ­δι­σε το βρα­βείο Α΄ γυναι­κεί­ου ρόλου στο Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης και το 1966 την ται­νία «Διχα­σμός», η οποία κέρ­δι­σε το κρα­τι­κό βρα­βείο σκη­νο­θε­σί­ας, αλλά και διε­θνή διά­κρι­ση στο κινη­μα­το­γρα­φι­κό φεστι­βάλ του Σικάγο.

Το 1967 συνερ­γά­στη­κε με τη Φίνος Φιλμ στην ται­νία «Εκεί­νος και Εκεί­νη». Στη συνέ­χεια σκη­νο­θέ­τη­σε και άλλες ται­νί­ες, συνερ­γα­ζό­με­νος με Αμε­ρι­κα­νούς και Ιτα­λούς παρα­γω­γούς. Το 1970 σκη­νο­θέ­τη­σε, σε δικό του σενά­ριο και παρα­γω­γή, την ται­νία «Ανταρ­σία των 10» η οποία κέρ­δι­σε το βρα­βείο σκη­νο­θε­σί­ας στο Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το ίδιο βρα­βείο κέρ­δι­σε και τον επό­με­νο χρό­νο, για την ται­νία της Φίνος Φιλμ «Η Μεγά­λη Στιγ­μή του ’21 — Παπα­φλέσ­σας». Το 1979 σκη­νο­θέ­τη­σε την αγγλό­φω­νη ται­νία «Κραυ­γές στον ‘Ανε­μο», η οποία γυρί­στη­κε εξ ολο­κλή­ρου στη Νέα Υόρ­κη. Σκη­νο­θέ­τη­σε επί­σης και τις κοσμο­πο­λί­τι­κες ερω­τι­κές περι­πέ­τειες σε παρα­γω­γή του Κλέ­αρ­χου Κονι­τσιώ­τη «Ανα­ζή­τη­σις», «Ψυχή και σάρ­κα (Εσύ κι εγώ)», «Το αγκί­στρι». Τελευ­ταία του ται­νία ήταν η «Μοι­ραία σχέ­ση» το 2009.

Από το 1977 και μετά στρά­φη­κε στην τηλε­ό­ρα­ση σκη­νο­θε­τώ­ντας αρκε­τές επι­τυ­χη­μέ­νες σει­ρές. Αξέ­χα­στες θα παρα­μεί­νουν οι θρυ­λι­κές σει­ρές βασι­σμέ­νες στα μυθι­στο­ρή­μα­τα του Ξενό­που­λου με ιδα­νι­κή ερμη­νεύ­τρια την Νόρα Βαλ­σά­μη, όπως η «Αφρο­δί­τη», η «Ανα­δυο­μέ­νη» και οι «Μυστι­κοί Αρραβώνες».

Μεγά­λη επι­τυ­χία ήταν και «Ο θάνα­τος του Τιμό­θε­ου Κών­στα» με την Μιμή Ντε­νί­ση. Όλες οι σει­ρές που σκη­νο­θέ­τη­σε για την τηλε­ό­ρα­ση ‑δημό­σια και ιδιω­τι­κή- έγι­ναν μεγά­λες επι­τυ­χί­ες και κάποιες άφη­σαν επο­χή, όπως «Το φως του Αυγε­ρι­νού», «Αξιό­πι­στοι», «Λάου­ρα» , «Ο κόσμος κι ο Κοσμάς», «Έλλη και ‘Αννα», «Στη­σι­χό­ρου 73», «Η εξα­φά­νι­ση του Τζον Αυλα­κιώ­τη», «Μια γυναί­κα από το παρελ­θόν», «Ο χήρος, η χήρα και τα χει­ρό­τε­ρα», «Τυχε­ροί και άτυ­χοι» κ.α.

Τον Ιού­νιο του 1973, παντρεύ­τη­κε την ηθο­ποιό Νόρα Βαλ­σά­μη, την οποία είχε γνω­ρί­σει κατά την διάρ­κεια των γυρι­σμά­των της ται­νί­ας «Τα δυο πόδια σε ένα παπού­τσι» της Φίνος Φιλμ. Έχουν απο­κτή­σει έναν γιο, τον Κων­στα­ντί­νο-Ερρί­κο Τζούνιορ.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο