Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Σοβιετικός και Ρώσος κοσμοναύτης με την πιο μακροχρόνια παραμονή στο Διάστημα

Ο Σοβιε­τι­κός και Ρώσος κοσμο­ναύ­της Βαλέ­ρι Πολια­κόφ πέθα­νε σε ηλι­κία 81 ετών, ανα­κοί­νω­σε η κρα­τι­κή ρωσι­κή Υπη­ρε­σία Δια­στή­μα­τος, Roscosmos. Το 1995, σημεί­ω­σε ρεκόρ παρα­μο­νής στο διά­στη­μα, στο οποίο παρέ­μει­νε 437 ημέρες.

Ο Πολια­κόφ στάλ­θη­κε στον δια­στη­μι­κό σταθ­μό Mir που βρι­σκό­ταν σε τρο­χιά την 1η Αυγού­στου 1994 και επέ­στρε­ψε στη Γη στα τέλη Μαρ­τί­ου 1995. Μια τόσο μακρά παρα­μο­νή σε συν­θή­κες έλλει­ψης βαρύ­τη­τας απο­τε­λεί σοβα­ρή επι­βά­ρυν­ση για τον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό. Οι αστρο­ναύ­τες σε συν­θή­κες μικρο­βα­ρύ­τη­τας παρου­σιά­ζουν απώ­λεια οστι­κής μάζας, μυϊ­κή ατρο­φία, κατα­στο­λή του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος. Ανα­δια­νέ­μο­νται τα υγρά στο σώμα, το αιθου­σαίο σύστη­μά τους δυσλει­τουρ­γεί και ανα­πτύσ­σουν μυωπία.

Ο Πολια­κόφ ήταν για­τρός στο επάγ­γελ­μα. Πριν εντα­χθεί στο σώμα των κοσμο­ναυ­τών, εργά­στη­κε στο Υπουρ­γείο Υγεί­ας και στην υπη­ρε­σία πρώ­των βοη­θειών. Στο Διά­στη­μα διε­ρεύ­νη­σε μεθό­δους ιατρι­κής υπο­στή­ρι­ξης για απο­στο­λές μακράς διάρ­κειας και πραγ­μα­το­ποιού­σε ιατρι­κά και βιο­λο­γι­κά πειράματα.

Η Roscosmos δια­τεί­νε­ται ότι το ερευ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα του Πολια­κόφ απέ­δει­ξε ότι ο ανθρώ­πι­νος οργα­νι­σμός προ­σφέ­ρε­ται για έρευ­να σε πεδίο γήι­νης τρο­χιάς, αλλά και στο βαθύ διά­στη­μα. Του απο­νε­μή­θη­κε ο τίτλος του Ήρωα της Ρωσί­ας για την πιο μακρο­χρό­νια απο­στο­λή. Για την πρώ­τη του απο­στο­λή το 1989 του απο­νε­μή­θη­κε ο τίτλος του Ήρωα της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και το υψη­λό­τε­ρο σοβιε­τι­κό βρα­βείο, το Βρα­βείο Λένιν.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο