Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Στίβεν Ντίτκο, ο συνδημιουργός του Spiderman

Πέθα­νε σε ηλι­κία 90 ετών ο Στιβ Ντίτ­κο, καλ­λι­τέ­χνης της Marvel Comics και ένας από τους δύο «πατέ­ρες» του διά­ση­μου Spiderman και του Doctor Strange.

Ο Ντίτ­κο βρέ­θη­κε στις 29 Ιου­νί­ου νεκρός μέσα στο δια­μέ­ρι­σμά του στο Μαν­χά­ταν, ανα­κοί­νω­σε η αστυνομία.

Μαζί με τον δημιουρ­γό του διά­ση­μου υπε­ρή­ρωα, τον Σταν Λι, ο Ντίτ­κο γνώ­ρι­σε στον κόσμο τον χαρα­κτή­ρα του Πίτερ Πάρ­κερ και το alter ego του, τον Άνθρω­πο Αρά­χνη, το 1962 σε ένα τεύ­χος του περιο­δι­κού κόμικ Amazing Fantasy.

Έναν χρό­νο αργό­τε­ρα ο Ντίτ­κο έπλα­σε έναν άλλο υπε­ρή­ρωα, τον Doctor Strange.

O Spiderman έγι­νε αναμ­φι­σβή­τη­τα ο πιο ανα­γνω­ρί­σι­μος χαρα­κτή­ρας στο σύμπαν της Marvel και ο Doctor Strange εισήλ­θε στο μόνι­μο Πάν­θε­όν της. Οι περι­πέ­τειες και των δύο έγι­ναν ται­νί­ες blockbuster και αμφό­τε­ροι είχαν σημα­ντι­κό ρόλο στην πρό­σφα­τη ται­νία Avengers: Infinity War.

Ενώ ο Λι απο­λάμ­βα­νε τη δημο­σιό­τη­τα που του χάρι­ζαν οι επι­τυ­χί­ες του με συνε­χείς εμφα­νί­σεις σε συνέ­δρια κόμικς και έκτα­κτες εμφα­νί­σεις σε ται­νί­ες της Marvel, ο Ντίτ­κο αντί­θε­τα δια­τη­ρού­σε χαμη­λό προ­φίλ και τον ανα­γνώ­ρι­ζαν μόνο οι φανα­τι­κοί των κόμικς.

Έφυ­γε από την Marvel το 1966, αλλά επέ­στρε­ψε το 1979 και το 1992 δημιούρ­γη­σε το Squirrel Girl, που και αυτό αγα­πή­θη­κε από τους λάτρεις των κόμικς.

Δια­τή­ρη­σε ένα στού­ντιο στο Μαν­χά­ταν μέχρι τον θάνα­τό του, δεν ήταν γνω­στό να έχει στε­νούς συγ­γε­νείς, ήταν μονα­χι­κός τύπος και δεν έδι­νε ποτέ συνε­ντεύ­ξεις, δεν δεχό­ταν να συνα­ντη­θεί με θαυ­μα­στές του ή να εμφα­νι­στεί σε πρε­μιέ­ρες ται­νιών βασι­σμέ­νων στις δημιουρ­γί­ες του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο