Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο συνθέτης Δήμος Μούτσης σε ηλικία 86 χρονών

Έφυ­γε από τη ζωή σήμε­ρα, Τετάρ­τη, ο συν­θέ­της Δήμος Μού­τσης σε ηλι­κία 86 χρο­νών. Ήταν ο άνθρω­πος που υπέ­γρα­ψε με το όνο­μά του τη μου­σι­κή πολ­λών τρα­γου­διών που έχουν αφή­σει ιστο­ρία, έχουν ερμη­νευ­τεί από σπου­δαί­ους τρα­γου­δι­στές και έχουν αγα­πη­θεί από πολ­λούς ανθρώ­πους δια­φο­ρε­τι­κών γενιών.

Ο Δήμος Μού­τσης γεν­νή­θη­κε στον Πει­ραιά και ήδη από μικρή ηλι­κία ξεκί­νη­σε να σπου­δά­ζει στο Ωδείο Αθη­νών, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τις μου­σι­κές του σπου­δές στα 20–21 του χρό­νια και κερ­δί­ζο­ντας και το πρώ­το βρα­βείο ως σολίστ στο βιο­λί. Στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του ’60 ήρθε σε επα­φή με τους Νίκο Γκά­τσο και Μάνο Χατζι­δά­κι. Το πρώ­το τρα­γού­δι του Δήμου Μού­τση ήταν το «Βρέ­χει ο Θεός» που ερμή­νευ­σε ο Στα­μά­της Κόκο­τας, ενώ τους στί­χους είχε γρά­ψει ο Νίκος Γκάτσος.

Στις επι­τυ­χί­ες του Δήμου Μού­τση συγκα­τα­λέ­γο­νται τρα­γού­δια όπως «Με ένα παρά­πο­νο» με τον Γρη­γό­ρη Μπι­θι­κώ­τση και τον πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νο Μανώ­λη Μητσιά, «Αυτά τα χέρια», «Άλλος για Χίο τρά­βη­ξε» με τον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο, «Άσπρα, κόκ­κι­να, κίτρι­να μπλε», «Δεν λες κου­βέ­ντα» με τη Σωτη­ρία Μπέλ­λου και πολ­λές άλλες μεγά­λες επι­τυ­χί­ες κατά τη διάρ­κεια της μακρό­χρο­νης καλ­λι­τε­χνι­κής πορεί­ας του.

Είχε συνερ­γα­στεί με πλή­θος τρα­γου­δι­στών, όπως η Βίκυ Μοσχο­λιού, ο Λου­κια­νός Κηλαη­δό­νης και η Νάνα Μού­σχου­ρη, ενώ στα πρώ­τα τους βήμα­τα βρέ­θη­καν δίπλα του η Δήμη­τρα Γαλά­νη και η Άλκη­στις Πρωτοψάλτη.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο