Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Λογαρίδης

Έφυ­γε από τη ζωή ο συν­θέ­της και τρα­γου­δι­στής Σταύ­ρος Λογα­ρί­δης σε ηλι­κία 69 ετών. Ήταν μέλος της θρυ­λι­κής μπά­ντας Poll, μαζί με τον Κώστα Τουρ­νά και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Ο Λογα­ρί­δης γεν­νή­θη­κε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη το 1953, ήρθε σε ηλι­κία 15 χρο­νών στην Αθή­να, ενώ πέρα­σε και από την Γερμανία.

Σε ηλι­κία δεκα­τεσ­σά­ρων ετών έφτια­ξε το συγκρό­τη­μα Juniors και τον ίδιο χρό­νο το γκρουπ Sphinx ενώ στα 15 του έρχε­ται στην Αθή­να και κυκλο­φο­ρεί από την Polydor τον πρώ­το του δίσκο 45 στρο­φών με τον αστείο τίτλο «Ήταν μια μικρού­λα και μελαχρινούλα».

Με τους Poll θα κάνει δύο μεγά­λους δίσκους ορό­ση­μο στην ελλη­νι­κή σκη­νή, το «Άνθρω­πε» και το «Λευ­κό Album». Καθώς και μια σει­ρά 45άρια singles, πριν απο­χω­ρή­σει το 1972 δια­φω­νώ­ντας με την από­φα­ση να εμφα­νι­στούν στο φεστι­βάλ Θεσσαλονίκης.

Σε ηλι­κία 19 ετών, ηχο­γρα­φεί και κυκλο­φο­ρεί το άλμπουμ των Ακρί­τας (1972), ένα από τα σπου­δαιό­τε­ρα και σημα­ντι­κό­τε­ρα progressive rock άλμπουμ όλων των επο­χών, σε παγκό­σμιο επίπεδο.

Από το 1972 μέχρι και το 2007, δου­λεύ­ει και ταξι­δεύ­ει αστα­μά­τη­τα. Φτιά­χνει μου­σι­κή για ται­νί­ες και τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές, κυκλο­φο­ρεί προ­σω­πι­κούς δίσκους είτε σε εγχώ­ριο, είτε σε διε­θνές επί­πε­δο και συνερ­γά­ζε­ται με αρκε­τούς από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Έλλη­νες καλ­λι­τέ­χνες. Παράλ­λη­λα, συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στην οικο­δό­μη­ση του νέου ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου με συνερ­γα­σί­ες και φιλί­ες με τους Πανου­σό­που­λο, Νικο­λα­ΐ­δη, Φέρ­ρη, Περά­κη, Κούν­δου­ρο και άλλους.

Οι συνερ­γα­σί­ες του σε δίσκους και τρα­γού­δια είναι άπει­ρες κι έχουν το χαρα­κτη­ρι­στι­κό της πολυ­φω­νί­ας. Στις συνερ­γα­σί­ες του συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται μετα­ξύ άλλων οι Poll, Ά.Τασούλης, Λ.Σιδεράς, Γ.Πετρίδης, Π.Σιδηρόπουλος, Γ.Πανουσόπουλος, Κ.Παπαδόπουλος, Ελ.Αρβανιτάκη, Γ.Ζήκας, Ε.Τσαλιγοπούλου, Χ.Αλεξίου, Κ.Λειβαδάς, Ν.Πορτοκάλογλου, Πυξ Λαξ, Μ.Στόκας, Β.Αλλαγιάννη, Χ.Κυριαζής, Α.Βαρδής, Δ.Πουλικάκος, Μ.Φάμελλος, Ε.Ζιώγα, Κ.Φέρρης, Β.Παπαθανασίου, Ε.Δήμου, Τ Φαλη­ρέ­ας, Μ.Ρασούλης, Λ.Ζώης, Γ.Φιλλιπίδης, Γ.Ρομανός, Socrates, Π.Σκούταρης, Μπουρ­μπού­λια, Θ.Παπαντίνας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο