Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Τέρι Τζόουνς, ιδρυτικό μέλος των «Monty Python»

Ο Τέρι Τζό­ουνς των Monty Python, ο ουα­λός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της, πέθα­νε σε ηλι­κία 77 ετών, ανα­κοί­νω­σε η οικο­γέ­νεια και ο μάνα­τζέρ του.

Ο Τέρι Τζό­ουνς, που έγι­νε ιδιαί­τε­ρα γνω­στός ως δημιουρ­γός της εμβλη­μα­τι­κής ται­νί­ας «Η Ζωή του Μπράιαν», έπα­σχε από μία σπά­νια μορ­φή άνοιας εδώ και πολ­λά χρόνια.

«Ο Τέρι μας άφη­σε το βρά­δυ της 21ης Ιανουα­ρί­ου 2020 σε ηλι­κία 77 ετών, με τη σύζυ­γό του Άννα Σόντερ­στρομ στο πλάι του, έπει­τα από μακρά μάχη, παλεύ­ο­ντας πάντο­τε όμως με χιού­μορ ενά­ντια σε μία σπά­νια μορ­φή άνοιας», ανα­φέ­ρει η οικο­γέ­νειά του.

«Το έργο του με τους Monty Python, τα βιβλία του, οι τηλε­ο­πτι­κές του εκπο­μπές και τα ποι­ή­μα­τά του θα ζουν για πάντα. Όλοι χάσα­με έναν ευγε­νι­κό, αστείο, ζεστό, δημιουρ­γι­κό και πραγ­μα­τι­κά αξια­γά­πη­το άνθρω­πο », προ­στί­θε­ται στην ίδια ανακοίνωση.

Γεν­νη­μέ­νος την 1η Φεβρουα­ρί­ου 1942 στο Κόλ­γου­ϊν Μπέι, στην Ουα­λία, ο Τέρι Τζό­ουνς σπού­δα­σε στην Οξφόρ­δη, όπου συνα­ντή­θη­κε με τον έτε­ρο Python Σερ Μάικλ Πάλιν στον θεα­τρι­κό σύλ­λο­γο των σπου­δα­στών στο διά­ση­μο Παν/μιο.

Ο Τζό­ουνς είχε συνυ­πο­γρά­ψει με τον Τέρι Γκί­λιαμ την ται­νία «Άγιο Δισκο­πό­τη­ρο» το 1975 και είχε ενσαρ­κώ­σει πλή­θος ήρω­ες στη διάρ­κεια της προ­βο­λής της κωμι­κής σει­ράς «Το Ιπτά­με­νο Τσίρ­κο των Monty Pythons» στη βρε­τα­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση. Μετα­ξύ αυτών έχουν μεί­νει στην ιστο­ρία οι ερμη­νεί­ες του ως συν­θέ­τη Άρθουρ (Καυ­χη­σιά­ρη) Τζάκ­σον, ως καρ­δι­να­λί­ου Ιερο­ε­ξε­τα­στή Μπι­γκλς και ως αδη­φά­γου και υπέρ­βα­ρου Κος Κρε­ο­σότ, που εκρή­γνυ­ται μόλις τρώ­ει και το κερα­σά­κι από την τούρτα.

Ο συνά­δελ­φός του επί σκη­νής Σερ Μάικλ Πάλιν, αμέ­σως μετά την ανα­κοί­νω­ση του θανά­του του Τζό­ουνς, τον περιέ­γρα­ψε ως «έναν από τους πιο αστεί­ους συγ­γρα­φείς-ερμη­νευ­τές της γενιάς του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο