Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο τέως πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Θανάσης Σταματόπουλος — Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή του, για τον θάνα­το του σ. Θανά­ση Στα­μα­τό­που­λου, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Το ΚΚΕ με θλί­ψη ανα­κοι­νώ­νει ότι έφυ­γε από τη ζωή, σε ηλι­κία 90 ετών, ο σύντρο­φος Θανά­σης Στα­μα­τό­που­λος. Ήταν μέλος του ΚΚΕ κι εμβλη­μα­τι­κή μορ­φή του ναυ­τερ­γα­τι­κού κινή­μα­τος, διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος της Ένω­σης Μηχα­νι­κών Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού (ΠΕΜΕΝ) από το 1978 έως το 1997 και πρω­το­στά­τη­σε στους Ναυ­τερ­γα­τι­κούς αγώνες.

Γεν­νή­θη­κε στο Παλαιο­χώ­ρι Γαστού­νης, το 1932. Έμει­νε ορφα­νός από 4 χρο­νών κι έδω­σε τον αγώ­να της επι­βί­ω­σης. Έφτα­σε στον Πει­ραιά σε πολύ δύσκο­λες συν­θή­κες για να σπου­δά­σει Μηχα­νι­κός στη σχο­λή “Προ­μη­θεύς”. Πρω­το­μπαρ­κά­ρη­σε το 1958 με το δεξα­με­νό­πλοιο «Γουόρλντ Σιν­σέ­ρι­τι», του Σταύ­ρου Νιάρχου.

Το 1978, στις αρχαι­ρε­σί­ες της Ένω­σης Μηχα­νι­κών, εκλέ­χτη­κε πρό­ε­δρος της ΠΕΜΕΝ. Με τη μαχη­τι­κή στά­ση των μηχα­νι­κών στη νέα ταξι­κή διοί­κη­ση με πρό­ε­δρο τον σύντρο­φο Θανά­ση Στα­μα­τό­που­λο, δόθη­κε ώθη­ση στην οργά­νω­ση της πάλης του Ναυ­τερ­γα­τι­κού κινή­μα­τος. Ο σύντρο­φος Θανά­σης Στα­μα­τό­που­λος πρω­το­στά­τη­σε στους απερ­για­κούς αγώ­νες στην Ελλά­δα και σε παγκό­σμια κλί­μα­κα. Με την απο­φα­σι­στι­κή του παρέμ­βα­ση αντι­με­τω­πί­στη­καν και ματαιώ­θη­καν πολ­λές από­πει­ρες του εφο­πλι­στι­κού κεφα­λαί­ου για την άλω­ση της ΠΕΜΕΝ.

Οι σύντρο­φοί του, οι ναυ­τερ­γά­τες τον έχουν στην καρ­διά τους, εμπνέ­ο­νται από την πάλη του και θα τον θυμού­νται πάντα.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στη σύζυ­γο του και στα δυο του παιδιά».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο