Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Τζέρι Λι Λιούις, ο τραγουδιστής που θεωρείται ότι εδραίωσε την κυριαρχία της rock ‘n’ roll

Πέθα­νε σε ηλι­κία 87 ετών ο Τζέ­ρι Λι Λιού­ις (Jerry Lee Lewis), ο τρα­γου­δι­στής που θεω­ρεί­ται ότι εδραί­ω­σε την κυριαρ­χία της rock ‘n’ roll τη δεκα­ε­τία του 1950.

Ανά­με­σα στις επι­τυ­χί­ες του ήταν το «Great Balls of Fire», το «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On» και πολ­λές άλλες.

Σήμα κατα­τε­θέν του ήταν το πολύ θεα­τρι­κό, «φωνα­κλά­δι­κο» και γεμά­το ενέρ­γεια στυλ του στις ζωντα­νές εμφα­νί­σεις του.

Γεν­νή­θη­κε στη Λουι­ζιά­να το 1935 σε μια φτω­χή αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια. Αφιε­ρώ­θη­κε νωρίς στη μου­σι­κή. Στα 14 του, έπαι­ξε για πρώ­τη φορά ζωντα­νά στα εγκαί­νια ενός κατα­στή­μα­τος πώλη­σης αυτο­κι­νή­του. Στη συνέ­χεια, άρχι­σε να παί­ζει στα Sun Studios του Μέμ­φισ, πρώ­τα ως μου­σι­κός και έπει­τα ως σόλο καλλιτέχνης.

Μια από τις πρώ­τες του ηχο­γρα­φή­σεις έγι­νε το 1956 μαζί με τους έτε­ρους θρύ­λους Έλβις Πρί­σλεϊ, Τζό­νι Κας και Καρλ Πέρ­κινς, ένα γκρουπ που αργό­τε­ρα έγι­νε γνω­στό ως Million Dollar Quartet.

Eπρό­κει­το για μια αυθόρ­μη­τη ηχο­γρά­φη­ση: ο Κας και Πρί­σλεϊ έτυ­χε να επι­σκέ­πτο­νται το στού­ντιο, όταν ο Λιού­ις έπαι­ζε πιά­νο για τον Πέρκινς.

Τελι­κά, ο Λιού­ις έγι­νε διά­ση­μος την επό­με­νη χρο­νιά με το σιν­γκλ «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On», το οποίο έφτα­σε στο νού­με­ρο 3 των αμε­ρι­κα­νι­κών τσαρτ.

Όταν το έπαι­ξε ζωντα­νά στην τηλε­ό­ρα­ση στο « The Steve Allen Show», άφη­σε… σύξυ­λο το αμε­ρι­κα­νι­κό κοι­νό με τη τρο­με­ρή, πολύ ροκ performance του.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο